Решение № 362 от 26.06.2008 година

За одобряване на годишните финансови отчети за 2007 г. на общинските дружества в ликвидация.


Решение № 363 от 26.06.2008 година

За одобряване годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2007 г. и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителни съвети и съветите на директорите.


Решение № 364 от 26.06.2008 година

За разпределяне на печалбата от търговските дружества с общинско имущество след данъчното облагане за финансовата 2007 г. и отчисляване на дивидент за Столична община.


Решение № 365 от 26.06.2008 година

За приемане на едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за периода 2007 - 2015 г.


Решение № 366 от 26.06.2008 година

За поставяне на паметна плоча.


Решение № 367 от 26.06.2008 година

За предложение за отпускане на персонални пенсии на осем деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 368 от 26.06.2008 година

За разкриване в сградата на Дом за деца „П. Р. Славейков“ на социална услуга Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност.


Решение № 369 от 26.06.2008 година

За разкриване на социална услуга Център за обществена подкрепа като делегирана от държавата дейност, в сградата с адрес ж. к. „Захарна фабрика”, бл. 48 а.


Решение № 370 от 26.06.2008 година

За намаляване капацитета на Дом за деца „Асен Златаров” и разкриване в сградата на дома на две нови социални услуги - Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа.


Решение № 371 от 26.06.2008 година

371 За искане за откриване на процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект - публична общинска собственост, находящ се  на територията на район „Искър”.


Решение № 372 от 26.06.2008 година

За отдаване под наем на помещения публична общинска собственост – 14 класни стаи на IV и V етаж в сградата на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, район „Искър”.


Решение № 373 от 26.06.2008 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 37, партер, представляващ детска занималня, в помещение за административни нужди.


Решение № 374 от 26.06.2008 година

За настаняване семейството на Елка Алексиева Ангелова в общинско жилище под наем, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.


Решение № 375 от 26.06.2008 година

За учредяване право на строеж на „Електроразпределение – Столично” ЕАД, за изграждане на КТП с площ от 10 кв.м. върху общински недвижим имот – ПИ (поземлен имот), отреден за озеленяване и ТП, кв.60, м. „В.З. „Симеоново-Драгалевци – ІІ-ра част”.


Решение № 376 от 10.07.2008 година

За  отчет от кмета на Столична община, относно изпълнение на решенията на Столичния общински съвет, за първо тримесечие на 2008 г.


Решение № 377 от 10.07.2008 година

За поставяне на паметна плоча на писателката Яна Язова.


Решение № 378 от 10.07.2008 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение 894 по Протокол 93 от 23.11.2006 г.


Решение № 379 от 10.07.2008 година

За закупуване на GPS система към тотална станция геодезически замервания за нуждите на „СОФИНВЕСТ” ЕООД със собствени средства.


Решение № 380 от 10.07.2008 година

За отмяна на Решение № 152, т. І, 1, по Протокол № 41, т. 44, от 02.03.2005 на Столичния общински съвет поради неизпълнение.


Решение № 381 от 10.07.2008 година

За определяне  на експерт-счетоводители за извършване на одиторския контрол и заверка на счетоводните отчети за 2008 г. на търговските дружества с общинско имущество.