Решение № 282 от 29.05.2008 година

За процедура по § 8 от Закона за  устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застояване за урегулиран поземлен имот IX-215, кв. 312 Е, м. „Красно село-Плавателен канал”.


Решение № 283 от 29.05.2008 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план  за регулация за урегулиран поземлен имот ХІІ-303, кв. 272, местност „Левски-бул. Ботевградско шосе-рамка”.


Решение № 284 от 29.05.2008 година

За прекратяване на съсобственост и изкупуване по пазарни цени на придадения по силата на регулационния план терен – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот без пл. № с площ 557 кв. м. реална част от УПИ І- „за телекомплект”, кв. 2, м. „Дианабад”.


Решение № 285 от 29.05.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за  устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 25, м. „Югоизточен град, район 4” – Младост 4, район „Младост”.


Решение № 286 от 29.05.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за  устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ IV, УПИ V – „за озеленяване“, УПИ VI  - „за инж. нфраструктура“ и УПИ II – „за детско заведение“ от кв.11, местност ж.к. „Овча купел – 1“


Решение № 287 от 29.05.2008 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за  устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 34, местност „Връбница – ІІ-ра част”.


Решение № 288 от 29.05.2008 година

За приключване на процедура за продажба на общинско жилище.


Решение № 289 от 29.05.2008 година

За наименуване на улици на територията на район „Банкя” и район „Младост”.


Решение № 290 от 29.05.2008 година

За наименуване на улици в район „Лозенец”, район „Витоша” и район „Триадица”.


Решение № 291 от 29.05.2008 година

За именуване на безименна улица в район „Студентски”, кв. 103, м. „Студентски град”.


Решение № 292 от 29.05.2008 година

За именуване на новоизградена улица в район „Банкя” с името „Елиса”.


Решение № 293 от 29.05.2008 година

За посмъртно присъждане на „Почетен знак на Столичната община” на г-н Евтим Димитров Евтимов – общински съветник в Столичния общински съвет и отпускане на еднократна финансова помощ на неговото семейство.

Предложение № 93-01-3237/16.04.2008


Решение № 294 от 12.06.2008 година

За партньорство между СО, „Надежда ЦРД” Сдружение, Столичен център за работа с децата и Фондация „Проджекта” по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Решение № 295 от 12.06.2008 година

За откриване производство по отчуждаване на поземлен имот № 944 в улица между о. т. 26 б и о. т. 24, м. „Манастирски ливади-изток” – частна собственост, засягащ се от изграждането на обект „Реконструкция на северното платно на бул. „Тодор Каблешков” от бул. „България” до ул. „Костенски водопад” от о. т. 26 б -  о. т. 24 -  о.т. 23 - о. т. 22, по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 296 от 12.06.2008 година

За откриване на процедура за предоставяне на концесия върху обект:  „Централна минерална баня – Водолечебен и SPA център” гр.София, обособена част от обект, публична общинска собственост, с обща разгъната застроена площ на обекта на концесия – 5603 кв.м.


Решение № 297 от 12.06.2008 година

За даване на съгласие за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.


Решение № 298 от 12.06.2008 година

За кандидатстване с проект „Рехабилитация и възстановяване на пътна настилка“ в район „Витоша”  и в район „Панчарево“ на Столична община” за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.


Решение № 299 от 12.06.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново” АД насрочено за месец юни 2008 г.


Решение № 300 от 12.06.2008 година

За избор на обществен посредник на Столична община и заместник на обществения посредник на Столична община.


Решение № 301 от 12.06.2008 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столичната община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005.

Заповед № РД-09-3412 от 16.06.2008 на кмета на СО