Решение № 222 от 24.04.2008 година

За определяне на месечна сума за лични разходи на курсисти – сираци, без лични доходи, обучаващи се в Социален учебно-професионален център „Княз Борис І”.


Решение № 223 от 24.04.2008 година

За трансформиране на щатни бройки в рамките на съществуващите в ОКИ - "Дом на културата „Красно село” от КА "Софийски солисти" или Други /административен персонал/ за включване на Струнен квартет „Димов” в структурата и щата на Дома за 2008 г.


Решение № 224 от 24.04.2008 година

За отмяна на Решение № 180 по Протокол № 27, т.173 от 27.07.2001 г. на Столичен общински съвет и обявяване на търг за продажба на недвижим имот – общинска собственост, представляващ  УПИ V-общ., кв.34, м.”Бул.Ломско шосе”.


Решение № 225 от 24.04.2008 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-общ., кв.34, м.”Бул.Ломско шосе” чрез изкупуване на общинската част от съсобственика „БУЛКОМ- ГАЗ” ООД.


Решение № 226 от 24.04.2008 година

За поставяне на паметна плоча на Марта Попова.


Решение № 227 от 24.04.2008 година

За отпускане на еднократна помощ за лечение на г-жа Даниела Цанева – директор на дирекция „Общинска икономика” на Столичната община.


Решение № 228 от 24.04.2008 година

За одобрение на изменение на Договори за заем между „Софийска вода” АД и ЕБВР и „Софийска вода” АД и Юнайтид Ютилитис.


Решение № 229 от 24.04.2008 година

За провеждане на преговори за изкупуване на 580 броя обикновени поименни акции от капитала на "Интер Експо и Конгресен център" АД.


Решение № 230 от 24.04.2008 година

За определяне на представители на Столичната община и "Столичен медицински холдинг" ЕАД - в ликвидация, в общите събрания на съдружниците/акционерите на дъщерните на холдинга дружества.


Решение № 231 от 15.05.2008 година

За приемане на Оперативна работна програма на Столичния общински съвет за 2008 г.


Решение № 232 от 15.05.2008 година

За откриване на процедура за избор на Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община.


Решение № 233 от 15.05.2008 година

За освобождаване от длъжност на управителя на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия.


Решение № 234 от 15.05.2008 година

За осигуряване на средства от СОПФ за реконструкция на административната сграда на район „Панчарево“ за преминаване в режим на работа „на едно гише”.


Решение № 235 от 15.05.2008 година

За отпускане на средства за изграждане на образцов кабинет за изучаване на чужди езици в 32 СОУ с изучаване на чужди езици „Св. Кл. Охридски”.


Решение № 236 от 15.05.2008 година

За осигуряване на средства за изграждане на помощно игрище към стадиона в с. Бистрица.


Решение № 237 от 15.05.2008 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд възстановяване на съществуващи зелени площи – бул. „Димитър Петков” на територията на район „Възраждане”.


Решение № 238 от 15.05.2008 година

За съфинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд хидроизолацията на покрива на „ДКЦ XXX – София” ООД по Проект „Красива България” 2008 г.


Решение № 239 от 15.05.2008 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 240 от 15.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение  – „Св. София” АД.


Решение № 241 от 15.05.2008 година

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение  – София АД, насрочено за месец май 2008 г.