Решение № 981 от 11.10.2007 година

За отпускане на средства за ушиване на костюми на Софийски духов оркестър.


Решение № 982 от 11.10.2007 година

За отдаване под наем на помещение - общинска собственост, в сградата на Малък градски театър "Зад канала”, находящо се в район "Оборище", бул. "Мадрид" № 1.


Решение № 983 от 11.10.2007 година

За провеждане на конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на подземна връзка с 33 магазина, свързваща Метростанция 15 с търговски комплекс в УПИ ІІ-1591, кв. 1А, м. бул. „Ал. Малинов”.


Решение № 984 от 11.10.2007 година

За определяне предназначението на общинско жилище, станало общинска собственост по силата на сделка – "за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" и предоставянето му за настаняване домакинство на Павлина Христова Радкова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.


Решение № 985 от 11.10.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на терен – общинска собственост № 233 от 12.05.2005 г., сключен между СО - район "Изгрев" и ЕТ "НАТАЛИ - Наташа Даскалова - Огнян Даскалов".


Решение № 986 от 11.10.2007 година

За удължаване на срока на действие на Договор за наем на общински терен от 28.11.2006 г., сключен между район "Лозенец" - Столична община и „НЕРА 05” ЕООД.


Решение № 987 от 11.10.2007 година

За удължаване на срока на действие на Договор за наем на общински терен от 28.11.2006 г., сключен между район "Лозенец" - Столична община и „Стройпроект ХХI” ООД.


Решение № 988 от 11.10.2007 година

За продължаване на договора за наем на ЕТ с фирма „Кафе Роза – Хермила Панайотова” по отношение на реална част, с площ 21 кв.м. общински поземлен имот с планоснимачен № 91, находящ се в град София, район "Средец", ул. "Цар Иван Асен II".


Решение № 989 от 11.10.2007 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане”, съставляващ урегулиран поземлен имот ХVІІ-4, целият с площ от 339 кв. м., кв. 158, м. ”Зона Б-3”, ул. ”Опълченска” № 34, чрез изкупуване на 14/30  идеални части от вътрешната триетажна жилищна сграда и 18,76 % идеални части от дворното място, от съсобственика „СИЕФПИ” ЕООД.


Решение № 990 от 11.10.2007 година

За процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на план за регулация и застрояване за УПИ IX-225, кв. 26, м. кв. „Димитър Миленков”.


Решение № 991 от 11.10.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи служебен стол и копирен център в административната сграда на СО – район „Младост”.


Решение № 992 от 11.10.2007 година

За продължаване срока на договор № 04-05/2004 г. за наем на терен с площ 500 кв.м. - частна общинска собственост, АОС № 2246/01.08.2003 г., находящ се в с. Лозен, отдаден на "Космо България Мобайл" ЕАД за разполагане на телекомуникационно съоръжение - базова станция.


Решение № 993 от 11.10.2007 година

За продължаване срока на договор № 10-01/2004 г. за наем на терен с площ 500 кв.м. - частна общинска собственост, АОС № 2379/16.02.2004 г., находящ се в с. Плана, местност "Манастирище", отдаден на "Космо България Мобайл" ЕАД за разполагане на телекомуникационно съоръжение - базова станция.


Решение № 994 от 11.10.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от  Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация за УПИ ІХ-373, общ., кв. 57-а, м. „Иван Вазов”.


Решение № 995 от 11.10.2007 година

За даване съгласие за закупуване на годишен абонамент на списание „Столична община”.


Решение № 996 от 11.10.2007 година

За поставяне на мемориална плоча на маестро Ангел Манолов.


Решение № 997 от 11.10.2007 година

За поставяне скулптурна композиция "Полет" в пространството пред административно-жилищна сграда, находяща се на бул. "България" и бул. "Гоце Делчев".


Решение № 998 от 11.10.2007 година

За поставяне на паметник на Йордан Радичков в градината на Княжеския дворец – НХГ въз основа на одобрен проект на общинския Експертен съвет по устройството на територията № ПА-92-00-278/21.04.2006 г., внесен от Сдружение „Приятелите на Радичков”, автор проф. Емил Попов.


Решение № 999 от 11.10.2007 година

За отпускане на допълнителни средства от СОПФ за преустройството на сградата на ул. „Хан Крум” № 23 от зъботехническа лаборатория в Детска ясла № 1, район „Средец”.


Решение № 1000 от 11.10.2007 година

За одобряване на Сборен доклад на Програма „Спортни, младежки и детски дейности 2004 - 2007” към Столичен общински съвет, по реда на Глава V.3.