Решение № 941 от 28.09.2007 година

За съществуване на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в общинските училища на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 942 от 28.09.2007 година

За формиране на паралелки под минималния брой в 175 ОУ „Васил Левски” - с. Мрамор, на територията на район Връбница.


Решение № 943 от 28.09.2007 година

За разрешение за съществуване на маломерни паралелки в 65-то ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бусманци, район „Нови Искър”.


Решение № 944 от 28.09.2007 година

За одобряване на паралелки с минимален брой ученици в 152-ро ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Мърчаево, район „Витоша”.


Решение № 945 от 28.09.2007 година

За одобряване на паралелки с минимален брой ученици в 86 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Владая, район „Витоша”.


Решение № 946 от 28.09.2007 година

За финансиране на  десет паралелки с брой на учениците в тях под минималния в 4 училища от район „Нови Искър”.


Решение № 947 от 28.09.2007 година

За разкриване на маломерна паралелка I-ви клас за учебната 2007/2008 г. в 72-ро ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол.


Решение № 948 от 28.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за кв. 25 на м. Югоизточен град, район 4 - „Младост 4”, СО – район „Младост”.


Решение № 949 от 28.09.2007 година

За решения приети от Управителния съвет на Меценатска програма „Култура” на Столичната община.


Решение № 950 от 11.10.2007 година

За проекти за наредби по Закона за устройството и застрояването на Столичната община.


Решение № 951 от 11.10.2007 година

За проект за изменение на общия устройствен план на Столичната община.


Решение № 952 от 11.10.2007 година

За избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Столична община, кметове на райони и кметове на кметства.


Решение № 953 от 11.10.2007 година

За възстановяването на решението на Софийската градска управа от месец декември 1878 г. за ежегодно празнично отбелязване в София на 4 януари, като Ден на освобождението на града от турско робство.


Решение № 954 от 11.10.2007 година

За даване на мандат на представителите на Столичната община в Общото събрание на акционерите на „Топлофикация - София” АД, което ще се проведе на 19.10.2007 г. от 12.00 часа в сградата на дружеството, ул. "Ястребец" № 23Б.


Решение № 955 от 11.10.2007 година

За определяне на експерт-счетоводител за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2007 г. на „Столичен медицински холдинг” ЕАД – в ликвидация.


Решение № 956 от 11.10.2007 година

За приключване ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория ХІ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 957 от 11.10.2007 година

За приемане на изменение в правилниците за дейността на общинските предприятия.


Решение № 958 от 11.10.2007 година

За изкупуване на 76.1289 % идеални части от универсална спортна зала „Триадица” частна собственост.


Решение № 959 от 11.10.2007 година

За дарение от „БТК Мобайл” ЕООД, собственик на търговска марка Vivatel.


Решение № 960 от 11.10.2007 година

За откриване на производство по отчуждаване на реални части от ПИ 1346, кв. 27, м. "Малинова долина" – частна собственост за изграждането на етап от обект: „Улична мрежа в м. "Малинова долина", по реда и условията на глава III от Закона за общинската собственост.