Решение № 921 от 28.09.2007 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище, находящо се в „Зона Б-5”, бл. 13, вх. А, ет. 1, в жилищен.


Решение № 922 от 28.09.2007 година

За продължаване на сроковете на Договор за наем № 141/01.08.2003 г. и Анекс към него от 15.01.2007 г., сключени между СО - район "Изгрев" и ЕТ "Атком - Андон Петров"; Договор за наем № 142/01.08.2003 г. и Анекс към него от 15.01.2007 г., сключени между СО - район "Изгрев" и ЕТ "Ангел Костадинов - АнКо - 27"; Договор за наем № 173/14.09.2004 г., сключен между СО - район "Изгрев" и ЕТ "Тур - Експрес-21 - Ангел Стайков"; Договор за наем № 174/14.09.2004 г., сключен между СО - район "Изгрев" и ЕТ "Тур - Експрес-21 - Ангел Стайков"; Договор за наем № 181/14.09.2004 г., сключен между СО - район "Изгрев" и ЕТ Ангел Костадинов - АнКо - 27".


Решение № 923 от 28.09.2007 година

За продължаване на срока на Договор за наем № 197 от 14.09.2004 г. между СО - район „Изгрев” и ЕТ „Инструмент-Красимира Железарова”.


Решение № 924 от 28.09.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот І-за Телекомплект, кв. 2, м. ”Дианабад”, район „Изгрев.


Решение № 925 от 28.09.2007 година

За продължаване срока на Договор за наем № 223/12.05.2005 г. между СО - район „Изгрев” и ЕТ „НАТАЛИ - Наташа Даскалова - Огнян Даскалов".


Решение № 926 от 28.09.2007 година

За удължаване на срока на действие на Договор за наем на общински терен от 28.11.2006 г., сключен между район "Лозенец" - Столична община и "НЕРА 05” ЕООД.


Решение № 927 от 28.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация за УПИ IX-373, общ., кв. 57-а, м. „Иван Вазов”.


Решение № 928 от 28.09.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 929 от 28.09.2007 година

За учредяване допълнително право на строеж към притежаваното от „ЛТТ-91” ООД право на строеж за супермаркет, върху УПИ II, кв. 7д, м. "Бул. „България”.


Решение № 930 от 28.09.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване двучленното домакинство на Тодорка Крумова Найденова по мотивирано предложение на кмета на район "Надежда".


Решение № 931 от 28.09.2007 година

За процедура по прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на общинския дял и доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 932 от 28.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за изменение на подробен устройствен план за м. ”Студентски град”, район „Студентски”.


Решение № 933 от 28.09.2007 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІ-за коо, кв. 234, м. ”Студентски град”.


Решение № 934 от 28.09.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VІІІ-1015, кв. 48, м. ”Манастирски ливади - запад”, целият с площ от 470 кв.м., район „Витоша”.


Решение № 935 от 28.09.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, на територията на район "Витоша".


Решение № 936 от 28.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 103 - за урегулиран поземлен имот І - 751, 752, 753 и УПИ ІІ -754, местност бул. ”Сливница”, район „Люлин”.


Решение № 937 от 28.09.2007 година

За конкурс за отдаване под наем на стол и прилежащ бюфет за извършване на ученическо-столово хранене в 90-то СОУ.


Решение № 938 от 28.09.2007 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения в следните училища, находящи се на територията на район „Люлин”, както следва: кницарници в 33-то ОУ, 56-то СОУ, 90-то СОУ, 97-мо СОУ и 137-мо СОУ, стоматологичен кабинет в 27-мо СОУ.


Решение № 939 от 28.09.2007 година

За процедура по § 8  от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 940 от 28.09.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ-1172, 1174, 1176 от квартал 77, местност „Враждебна - юг” по плана на град София, находящ се в град София, район “Кремиковци”, квартал ”Враждебна”.