Решение № 861 от 13.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ II-1433, 1434 и УПИ I-за озеленяване, кв. 53-б, м. „Изток - Изток”.


Решение № 862 от 13.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VI-466 и урегулиран поземлен имот I-за ОЖС и КОО от кв. 288б, местност „Бул. България – Мотописта II ч.”.


Решение № 863 от 13.09.2007 година

За  процедура по § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VІ-648 от кв. 27, местност ”Витоша ВЕЦ Симеоново”.


Решение № 864 от 13.09.2007 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ X, кв. 173, м. „Студентски град”.


Решение № 865 от 13.09.2007 година

За отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Мрамор, Битов комбинат.


Решение № 866 от 13.09.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Герман - местност „Край село”, ройон "Панчарево".


Решение № 867 от 13.09.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за ИПР на подробен устройствен план (ПУП) и създаването на УПИ І-820, 821, 822, 823, 831, и УПИ-ІІ-со, за паркинг, от квартал № 49б по плана на с. Герман, район „Панчарево”.


Решение № 868 от 13.09.2007 година

За прогласяване на погасено по давност учредено правото на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти.


Решение № 869 от 13.09.2007 година

За награждаване със званието „Почетен гражданин на София” Стоян Славчев Хранов.


Решение № 870 от 13.09.2007 година

За предложение за награждаване със званието „Почетен гражданин на София” Митко Илиев Димитров.


Решение № 871 от 13.09.2007 година

За присьждане на Почетния знак на Столичната община на общинските съветници, които завършват мандата си, без прекъсване или са били общински съветници общо четири години.


Решение № 872 от 13.09.2007 година

За връщане за ново обсъждане Решение № 844 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г.  на Столичния общински съвет на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА.


Решение № 873 от 13.09.2007 година

За откриване на ново Обединено детско заведение № 95, ул. „Тома Давидов” № 3, Х-ти микрорайон, район „Люлин”.


Решение № 874 от 13.09.2007 година

За даване мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Централни хали” АД, което ще се проведе на 18.09.2007 г.


Решение № 875 от 13.09.2007 година

За отписване от ДМА на общинско дружество „Въжени линии” ЕАД, без да се променя съдебно регистрирания капитал на недвижим имот.


Решение № 876 от 13.09.2007 година

За изпълнение на т. 2 от Решение № 763 от 26.07.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 877 от 13.09.2007 година

За допълнение на Решение № 836 от 26.07.2007 г. по Протокол № 116 на Столичния общински съвет.


Решение № 878 от 13.09.2007 година

За награждаване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. д-р Добри Палиев.


Решение № 879 от 13.09.2007 година

За допълнение на Решение № 838 от 26.07.2007 г. на Столичния общински съвет за поддържане структурно дялово участие от 9,57% на Столична община в капитала на "Общинска застрахователна компания" АД чрез парична вноска с източник Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 880 от 13.09.2007 година

За приемане на допълнение  в договорите за възлагане на управление и контрол в общинските търговски дружества.