Решение № 821 от 26.07.2007 година

За процедура по § 8 от ДР от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за квартал 2а – за УПИ І-за КОО и УПИ ІІ-1288,СО, местност „Люлин - Център”, район „Люлин”.


Решение № 822 от 26.07.2007 година

За замяна на общинско жилище, находящо се в гр. София, район „Надежда 2 част”, срещу жилище, частна собственост на граждани.


Решение № 823 от 26.07.2007 година

За провеждане на конкурс на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ХV-за спортна площадка и развлекателни съоръжения, от квартал 82, местност „Кремиковци”, по плана на гр. София, район „Кремиковци”, с площ 1 200,00 кв.м.


Решение № 824 от 26.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – УПИ ХІ—2073, с площ 723 кв. м., кв. 85, по плана на гр. Банкя,  – частна общинска собственост срещу жилищен имот собственост на гражданин.


Решение № 825 от 26.07.2007 година

За допускане изработването на проект за функционално, обемно-пространствено решение и градско обзавеждане на „Женски пазар” и бул. „Стефан Стамболов” и на проект за подробен устройствен план за м. „Зона Б-2” (част „Женски пазар”).


Решение № 826 от 26.07.2007 година

За допускане изработването на подробен устройствен план за територия, определена с Общия устройствен план на Столична община за далекоперспективно развитие.


Решение № 827 от 26.07.2007 година

За одобряване на годишните финансови отчети за 2006 г. на общинските дружества в ликвидация.


Решение № 828 от 26.07.2007 година

За финансиране разработването на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София.


Решение № 829 от 26.07.2007 година

За промяна на т. 5 от Решение № 590 по Протокол № 112/28.06.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 830 от 26.07.2007 година

За придобиване правото на собственост върху урегулирани поземлени имоти №№ І, ХІХ, ХХ, ХХІІ, ХL, XLІ  и XLVІІ от кв. 1, м. ЗСК „Кремиковци”, находящи се в Столична община, район „Кремиковци”, собственост на „ЗСК – Кремиковци” АД, с цел изграждане на инсталация за обезвреждане и оползотворяване на неопасни битови отпадъци.


Решение № 831 от 26.07.2007 година

За одобряване на Споразумение за сътрудничество с Област Емилия – Романя, Република Италия и упълномощаване на кмета на Столичната община да го подпише.


Решение № 832 от 26.07.2007 година

За попълване състава на Постоянната комисия по устройство на територията и жилищна политика и Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания на Столичния общински съвет.


Решение № 833 от 26.07.2007 година

За промяна в състава на ПК по устройство на територията и жилищна политика, ПК по местно самоуправление и нормативна уредба, ПК по европейска интеграция и връзки с гражданското общество и ПК по граждански права, молби и жалби.


Решение № 834 от 26.07.2007 година

За реализиране на съвместен проект между Столичната община и АИСА „ДИЗАСТЪР” за разполагане на спортни съоръжения и изграждане на „Скейт парк София”.


Решение № 835 от 26.07.2007 година

За замяна на общински апартамент № 23, находящ се в гр. София, ул. „Родопски извор” № 24, вх. „Б”, ет. 2 (1-ви жилищен).


Решение № 836 от 26.07.2007 година

За учредяване на безвъзмездно право на строеж на ЧУ „Веда” за изграждане на училище върху имот – общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, УПИ – ХІV – 1058, кв. 13, ул. „676” и съгласно план на м. „Овча купел”, одобрен със заповед № РД -09-35А/04.07.2003 г. отреден за училище.

Допълнено с Решение № 877 по Протокол № 117 от 13.09.2007 г.


Решение № 837 от 26.07.2007 година

За определяне на метода за приватизация на 332 061 (триста тридесет и две хиляди шестдесет и един) броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на „Въжени линии” ЕАД.


Решение № 838 от 26.07.2007 година

За даване мандат на представителя на Столична община и представителите на “Софийски имоти” ЕАД и “Паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на “Общинска застрахователна компания” ЕАД, което ще се проведе на 27.07.2007 г.


Решение № 839 от 26.07.2007 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на "Топлофикация – София" АД , което ще се проведе на  27  юли  2007 година от 12.00 часа в сградата на  дружеството, ул. "Ястребец" № 23 Б .


Решение № 840 от 26.07.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот ХІV-961 от квартал № 32 в местност „Люлин – 2” по плана на град София, находящ се в град София, район „Люлин”, ЖК „Люлин – 2”, собственост на „ХАДЖИЕВ КОМЕРС” ЕООД.