Решение № 721 от 19.07.2007 година

За отмяна на Решение № 555 по Протокол № 111, т. 53 от 14.06.2007 г. на Столичния общински съвет и замяна на право на собственост върху жилище – частна общинска собственост, срещу жилищни имоти – собственост на Лазар Любенов Стефанов.


Решение № 722 от 19.07.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на имот – общинска собственост.


Решение № 723 от 19.07.2007 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в урегулиран поземлен имот ІІІ-за ЖС и трафопост, кв. 5а, м. „Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.


Решение № 724 от 19.07.2007 година

За провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на подземен гараж в УПИ V, кв. 109, м. „Гео Милев”.


Решение № 725 от 19.07.2007 година

За замяна на поземлени имоти 1048, 1052, 1061, 1064, 1067 и 1273 – собственост на физически лица, попадащи в парк “Гео Милев”, срещу урегулирани поземлени имоти ХV, кв. 12,; VІ, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ, кв. 26е; ІІ, ІІІ и Х, кв. 26ж, м. “Гео Милев – Подуяне – Редута” – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство, находящо се в район “Слатина”.


Решение № 726 от 19.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост между Столичната община и “Бета ив делта” ЕООД, район “Изгрев”.


Решение № 727 от 19.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД.


Решение № 728 от 19.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, представляващи кантора, находяща се на ул. “Верила” № 1 срещу магазин, собственост на ТПК” ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”.


Решение № 729 от 19.07.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на улица “Качаник”, район “Илинден” срещу жилища – собственост на “ЕГАЛ” ЕООД.


Решение № 730 от 19.07.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район “Надежда”, ЖК “Надежда – 2”, на ъгъла между улици “Република” и “Екзарх Стефан”, срещу жилищни имоти, собственост на “ЙОДИНИ” ЕООД.


Решение № 731 от 19.07.2007 година

За промяна предназначението на жилище от фонд “Резервен” и включването му във фонд “Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” за настаняване семейството на Невяна Михайлова Николова в общинско жилище под наем, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение.


Решение № 732 от 19.07.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ІV-2820, кв. 154, м. “Студентски град”.


Решение № 733 от 19.07.2007 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост  в урегулиран поземлен имот І, кв. 199, м. „Павлово – Бъкстон”, район „Витоша”.


Решение № 734 от 19.07.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, на ул. „Обзор”, съставляващ УПИ ХІV, от квартал 42, местност „Кв. Горна баня”, район „Овча купел”, за жилища – собственост на фирма ЕТ „СОНЯ СПОРТ – Соня Замфирова”.


Решение № 735 от 19.07.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 736 от 19.07.2007 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 737 от 19.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на подробен устройствен план, между Столичната община и съсобственици, чрез замяна на общинската част от УПИ ХІІІ-22 (тринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и две), от квартал № 120 (сто и двадесет), м. “Бул. Сливница”, район “Люлин”, целият с площ от 750.00 (седемстотин и петдесет) кв.м., срещу реална част, попадаща в улица и равностойни жилищни имоти.


Решение № 738 от 19.07.2007 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ V-242 от кв. 31, м. “Люлин – Западна тангента”.


Решение № 739 от 19.07.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за поземлен имот, съставляващ ПИ № 1459, и ПИ без пл. №, от квартал 34, м. “Люлин – 3 р.”, находящ се в град София, район “Люлин”.


Решение № 740 от 19.07.2007 година

За определяне предназначението на общинско жилище, станало общинска собственост по силата на сделка – “за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, и предоставянето му за настаняване семейството на Здравка Иванова Николова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано обучение.