Решение № 701 от 19.07.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ ремонтни дейности в сграда (частна общинска собственост) за Културно-информационен център в с. Кубратово, район “Нови Искър”.


Решение № 702 от 19.07.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ подмяна на дограма в ОДЗ № 24, район “Надежда”.


Решение № 703 от 19.07.2007 година

За предоставяне на средства от СОПФ във връзка с неотложна необходимост от основен ремонт на детски заведения в район “Оборище”.


Решение № 704 от 19.07.2007 година

За осигуряване на целеви средства от СОПФ за саниране на сграда и смяна на олуците на сградата на ЦДГ № 166, район “Лозенец”.


Решение № 705 от 19.07.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за изграждане на канализационен клон в двора на 121-во СОУ “Георги Измирлиев”, район “Триадица”.


Решение № 706 от 19.07.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за изграждането на спортни съоръжения за скейтборд на територията на район “Възраждане”.


Решение № 707 от 19.07.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за изграждането на спортни съоръжения за скейтборд на територията на район “Възраждане”.


Решение № 708 от 19.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 709 от 19.07.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 710 от 19.07.2007 година

За разработване на Програма „Местен дневен ред – устойчива София 21” – Втори етап, като интегрирана част от „Плана за развитие на Столична община 2007-2013”.


Решение № 711 от 19.07.2007 година

За отмяна на Решение № 292 по Протокол № 105  от 12.04.2007 г. и Решение № 491 по Протокол № 110 от 31.05.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 712 от 19.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост между „Софийски имоти” ЕАД и трети лица в ПИ и УПИ.


Решение № 713 от 19.07.2007 година

За замяна при условията на 71, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ реална част от УПИ І – за КОО и ЖС, срещу жилищни имоти собственост на „Вечна - Р” ЕООД, по пазарни цени.


Решение № 714 от 19.07.2007 година

За замяна на двуетажна сграда, частна общинска собственост, при условията на чл. 71 от НРПУРОИ, с право на строеж върху ПИ 551, попадащ в УПИ ІІІ, кв. 63, находящ се в гр. София, район “Подуяне”, ЖК “Хаджи Димитър”, срещу готови жилищни обекти, собственост на Частен професионален колеж по екрани изкуства – “Арт колеж” – Фондация “Изкуство и образование”.


Решение № 715 от 19.07.2007 година

За даване съгласие “Озеленяване” ЕАД с общинско имущество да предостави на НАП – Териториална дирекция София обезпечение до размера на задължението по данъчен ревизионен акт № 20003532/02.03.2007 г., представляващо дълготраен материален актив на дружеството, оценен по пазарната му стойност.


Решение № 716 от 19.07.2007 година

За поправка на явна фактическа грешка от Решение № 544/14.06.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 717 от 19.07.2007 година

За отпускане на средства за провеждането на Софийски международен фестивал „Витоша”.


Решение № 718 от 19.07.2007 година

За целеви средства за 35-годишния юбилей на „Симфониета София със столична оперна сцена”.


Решение № 719 от 19.07.2007 година

За решение на СОС за предоставяне за безвъзмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост, АОС № 199/ 08.12.1997 г.,  находящ се в  район „Красна поляна”,  ул. „В. Д. Стоянов” № 7, клуб, застроена площ 240 кв.м. на ДИЦ „Театър Ателие 313”.


Решение № 720 от 19.07.2007 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” – Лозенец на имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Съборна” № 5.