Решение № 661 от 12.07.2007 година

За промяна предназначението на жилище от фонд „Настаняване под наем” и включването му във фонд „Резервен” и настаняване домакинството на Николинка Савова Губерова.


Решение № 662 от 12.07.2007 година

За процедура по § 8 от ДР на ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-990 (втори – за имот деветстотин и деветдесети) – отреден за безвредно производство, складове и офиси, от квартал 6 (шести), местност „НПЗ – Хаджи Димитър”, район „Подуяне”.


Решение № 663 от 12.07.2007 година

За продължаване на срока на Договор за наем № 205 от 15.12.2004 г. между СО – район „Изгрев” и ЕТ „ВАНЕЛА – Х – ИВАН АНГЕЛОВ”.


Решение № 664 от 12.07.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот VІІІ-1618 от квартал № 04 в местност НПЗ „Хладилника – Витоша” по плана на град София, находящ се в град София, район „Лозенец” по молба на Петър Цолов Петров, Ирина Ивановна Петрова, Георги Йоцов Върбанов и Искра Тодорова Калайджиева.


Решение № 665 от 12.07.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ VІІІ-859, кв. 90, местност „Кръстова вада”.


Решение № 666 от 12.07.2007 година

За отдаване под наем чрез конкурс на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 (приземен етаж).


Решение № 667 от 12.07.2007 година

За предоставяне под наем без търг или конкурс общински недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Красна поляна”, ЖК “Илинден”, ул. “Найчо Цанов”, бл. 64.


Решение № 668 от 12.07.2007 година

За предоставяне безвъзмездно за управление от Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма към Дирекция “Здравеопазване” на Столичната община общинския недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Красна поляна”, ЖК “Илинден”, ул. “Найчо Цанов”, бл. 114, партер, вх. А.


Решение № 669 от 12.07.2007 година

За откриване на процедура за продължаване на срока на договор за наем с “МБМ – 2004” ООД на общински терен – частна общинска собственост, с площ от 4688 кв.м., находящ се в ЖК “Младост – 4”, между кв. 7, УПИ І и кв. 8, УПИ ІІ, с АОС № 1054/2004 г.


Решение № 670 от 12.07.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-1286, кв. 125, по плана на местност “Малинова долина”, чрез замяна.


Решение № 671 от 12.07.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ и доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на общински урегулиран поземлен имот и реална част от частен имот, находящи се в град София, район “Витоша”, местност “Манастирски ливади – запад”.


Решение № 672 от 12.07.2007 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в урегулиран поземлен имот ХІІІ-1054 – за трафопост, кв. 13, м. “Овча купел”, на ъгъла на ул. “Маестро Кънев” и ул. “676”, район “Овча купел”.


Решение № 673 от 12.07.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кривина, кв. 21, парцел 13, представляващ помещение с площ 28 кв.м., отдадено на “БТК” АД за разполагане на АТЦ.


Решение № 674 от 12.07.2007 година

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с . Мрамор, сградата на кметството.


Решение № 675 от 12.07.2007 година

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, ул. „Петър Малинов”, Здравна служба.


Решение № 676 от 12.07.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІІ-651, с площ от 615 кв.м., кв. 14, м. бул. „Сливница”, район „Връбница”, срещу жилищен имот – собственост на Стефан Петков Иванов.


Решение № 677 от 12.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имот, включен в УПИ І-390, 388, 387, кв. 15, местност „Ломско шосе”, район „Надежда”.


Решение № 678 от 12.07.2007 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район „Средец”, съставляващ урегулиран поземлен имот І-15, целият с площ от 536,11 кв.м., кв. 12, м. „Трета извънградска част”, ул. „Цар Иван Асен” № 25, чрез замяна на общинската част от имота, съставляваща две помещения с площ от 20 кв.м. и 1/16 идеална част от общите части на сградата и дворното място, срещу жилищен имот, собственост на съсобственика Христина Стоименова Александрова.


Решение № 679 от 12.07.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район “Връбница”, срещу жилищни имоти, собственост на “СПЕКТЪР – 07” ЕООД.


Решение № 680 от 12.07.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район “Надежда”, срещу жилищни имоти, собственост на Ивайло Христов Попов.