Решение № 601 от 28.06.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на сградата на районната администрация на район „Сердика” на бул. ”Кн. Мария Луиза” № 88 за създаване на общодостъпна среда и фронт офис за обслужване на граждани.


Решение № 602 от 28.06.2007 година

За разсрочване погасяването на заем, отпуснат на „ДКЦ  ХХІІ - София” ЕООД със средства от СОПФ по Решение № 410, Протокол № 30 от 28.10.2004 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 603 от 28.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ подмяната на дограмата на ОДЗ № 160, кв. „Драгалевци”, районн „Витоша”.


Решение № 604 от 28.06.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ подмяната на дограмата на ЦДГ № 97 „Китна градина” кв.  „Филиповци”, район „Люлин”.


Решение № 605 от 28.06.2007 година

За плащане със средства от СОПФ на съдебно-деловодни разноски в полза на СД „Арто – Арсов, Гюров и сие” за изпълнение по предявен на СО изпълнителен лист от 21.12.2006 г. на СРС – 29 състав.


Решение № 606 от 28.06.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 607 от 28.06.2007 година

За 92 броя обикновени акции с право на глас на „Общинска банка” АД, собственост на „Улично осветление” ЕАД.


Решение № 608 от 28.06.2007 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Централни хали” АД, което ще се проведе на 03.07.2007 г.


Решение № 609 от 28.06.2007 година

За защита на Националния паметник на културата „Дядо Славейковото място”.


Решение № 610 от 28.06.2007 година

За провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Столичната община.


Решение № 611 от 28.06.2007 година

За замяна на поземлен имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Неофит Бозвели” № 4, р-н „Подуяне” за жилищни имоти, собственост на граждани.


Решение № 612 от 28.06.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 016051, местност ”Кюшето” в землището на район Връбница, срещу жилищни имоти – собственост на „Тристан 02” ООД.


Решение № 613 от 28.06.2007 година

За прекратяване на съсобственост и процедура за замяна при условията на чл. 71, т. 1 от НРПУРОИ на общински имот, находящ се в гр. София, ул. ”Странджа” №45, представляващ: една масивна жилищна сграда със 3П 59,10 кв.м., заедно с 18/55 ид.ч. от правото на собственост върху поземлен имот с пл. № 18 с площ 285 кв.м., попадащ в УПИ ІІІ-18, 19, 20, 21, 22, кв. 214, по плана на „Зона Б-3-а Западно направление”, срещу жилища, собственост на „Аркон Констракшънс” ЕООД.


Решение № 614 от 28.06.2007 година

За замяна на общински поземлени имоти пл. №№ 382, 380, 379 и 217 и прекратяване на съсобственост в имот пл. № 216, находящи се в гр. София, район „Надежда”, м. „Бул. „Ломско шосе”, кв. 7, с обща площ от 1261 кв.м., срещу жилища, собственост на ЕТ "БОРИС ИЛИЕВ - 2002".


Решение № 615 от 28.06.2007 година

За отмяна на Решение № 914 по Протокол № 93, т. 28 от 23.11.2006 г. и замяна на имот - частна общинска собственост, находящ се в район „Връбница”, срещу жилища – собственост на „БУЛ ЖЕК” ООД.


Решение № 616 от 28.06.2007 година

За допълнение на Решение №1098 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 617 от 28.06.2007 година

За промяна в щатната численост на ОКИ – Дом на културата „Искър” и в тази връзка завишаване бюджета на дирекция „Култура и образование”, отдел „Култура”.


Решение № 618 от 28.06.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем по предложение на кмета на район "Средец" на помещения публична общинска собственост, находящи се в училищата на територията на район „Средец”, за осъществяване на педагогически услуги, три физкултурни салона за спортни дейности и павилион за продажба на закуски и напитки.


Решение № 619 от 28.06.2007 година

За отмяна на Решение № 377 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на Столичния общински съвет и извършване на замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се гр. София, район „Сердика”, ул. ”Заводска”, ПИ 763, от кв. 5, м. ”НПЗ – Хаджи Димитър - Малашевци” срещу жилищни имоти собственост на ЕТ „Мира 2001 – Коце Алексиев”.


Решение № 620 от 28.06.2007 година

За търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №2, с площ от 357 кв.м., кв. 44б, м. „ГГЦ-Зона В-17”, ул.”Враня” № 47, район „Сердика”.