Решение № 581 от 28.06.2007 година

За одобряване на годишните финансови отчети за 2006 година на общинските търговски дружества в ликвидация.


Решение № 582 от 28.06.2007 година

За одобряване годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2006 г. и освобождаване  от отговорност на управителите и членовете на надзорните и управителни съвети и съвети на директорите.


Решение № 583 от 28.06.2007 година

За разпределение на печалбата от търговските дружества с общинско имущество след данъчното облагане за финансовата 2006 г. и отчисляване на дивидент за Столичната община.


Решение № 584 от 28.06.2007 година

За определяне на експерт-счетоводители за извършване на одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2007 г. на търговските дружество с общинско имущество.


Решение № 585 от 28.06.2007 година

За одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на гробищен парк – м. „с. Бусманци”, кв. 19, УПИ VIII, XV и XVI.


Решение № 586 от 28.06.2007 година

За одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. „Гробищен парк – с. Чепинци, с. Негован”.


Решение № 587 от 28.06.2007 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в графичната съставка на Решение № 25 по Протокол № 23/19.03.2001 г., с което е одобрен проект за застроителен план без квартали 116; 116а, 116б, 120а, парцели I, II, III, IV, VIII, IX, XI и XII, кв. 120б; 120, парцели: VII, VIII, IX и X; кв. 120в, парцели: I, II, III, IV, V, XII и XIII; кв. 136, парцели: V, XI, XII и XVII; кв. 137, парцели: I, II, III, IV, XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII; кв. 144, парцел: VIII; кв. 145, парцели: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; кв. 146, парцел: II; кв. 147, парцели: VII, VIII, X, XI, XIV, XV и XVI; кв. 148, парцели: II, III и IV; кв. 142, парцели: VI, XIV, XVI и XVII; кв. 150, парцели: II и III; кв. 152, парцели: III, IV, V, VI и IX; кв. 153, парцели: I, II, III, IV, IX, X, XI, XII, XIII и XIV; кв. 162, кв. 163, кв. 164, кв. 149, парцел: V и кв. 165, парцели: II, III и IV; улична и дворищна регулация на м. "Подуяне - Център" в граници: бул. "Ген. Данаил Николаев", бул. "Ситняково", ул. "Хан Омуртаг", ул. "Мизия", бул. "Евлоги Георгиев" и бул. "Проф. Милко Бичев" и кадастрален план в обхвата на разработката.


Решение № 588 от 28.06.2007 година

За процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ и УПИ ХV-2939, кв.4, м. „ж.к. Младост-1”.


Решение № 589 от 28.06.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от поземлени имоти №№ 2084 и 4953, до кв. 13Б; № 3855, до кв. 13В, м. „Младост-2” - частна собственост, засягащи се от обект „Пътна връзка между бул. „Андрей Ляпчев” и ул. „Св. Киприян” (продължение на бул. „А. Сахаров”) от о.т. 53 през о.т. 1, о.т. 5, о.т. 6 до о.т. 7а, включена в програмата на Столична община, по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 590 от 28.06.2007 година

За изменение в структурата и числеността на Столичната общинска администрация и закриване на ОП „Вътрешни услуги”.


Решение № 591 от 28.06.2007 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 592 от 28.06.2007 година

За наименуване на булевард с името "Остров Ливингстън".


Решение № 593 от 28.06.2007 година

За приемане на Статут на Специалната награда на София и на наградите на Столичната община за ярки постижения в областта на културата.


Решение № 594 от 28.06.2007 година

За попълване състава на ПК по устройство на територията и жилищна политика и ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.


Решение № 595 от 28.06.2007 година

За изменение на т. 1 от Решение № 1020/11.12.2006 г. на Столичния общински съвет за безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на физкултурен салон с плувен басейн в 88-мо СОУ, район „Овча купел”.


Решение № 596 от 28.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ доставката и монтаж на вертикална платформа – лифт за инвалидни колички в сградата на СКИ, район „Красно село”.


Решение № 597 от 28.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ на дейности по възстановяване на градинки и тревни площи в район „Красно село”.


Решение № 598 от 28.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ изграждането на гробищен парк в гр. Банкя.


Решение № 600 от 28.06.2007 година

За дофинансиране със средства от СОПФ възстановяването на сградата на детска ясла № 47 – район „Люлин”, 10-ти м. р., ул. „Разораната целина” № 3.


Решение № 599 от 28.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ залесителни мероприятия и изграждане на защитен пояс от растителност около депо за твърди битови отпадъци – Суходол.