Решение № 561 от 14.06.2007 година

За учредяване на възмездно право на ползване за срок от 10 години на „Български пощи” ЕАД върху общински имоти, находящи се в ЖК „Левски Зона В”, бл. 10, представляващи магазин № 3 във вх. „Г” и магазин № 1 във вх. „Д”.


Решение № 562 от 14.06.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот V-1489 от квартал № 72А в местност „Витоша – ВЕЦ Симеоново” по плана на град София, находящ се в град София, район „Лозенец”, собственост на Борис Борисов Найденов.


Решение № 563 от 14.06.2007 година

За изменение на Решение № 30 по Протокол № 38 от 27.01.2005 г. за сключване на предварителен договор за замяна по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план.


Решение № 564 от 14.06.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРУПРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Качаник”, район „Илинден” срещу жилища собственост на „Егал” ЕООД.


Решение № 565 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем на терен – частна общинска собственост, на територията на район „Илинден”.


Решение № 566 от 14.06.2007 година

За замяна  на УПИ, находящ се в гр. София, район „Надежда”, ЖК „Надежда - 2”, на ъгъла на ул. „Република” и ул. „Екзарх Стефан” срещу жилищни имоти собственост на „Йодини” ЕООД.


Решение № 567 от 14.06.2007 година

За прекратяване на съсобственост и процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ между Столичната община, от една страна, и, от друга – Игнат Ангелов Панайотов, Траянка Ангелова Иванова и съпруга й Никола Станев Иванов, по отношение на поземлени имоти, находящи се в град София, район „Надежда”, местност булевард „Ломско шосе”.


Решение № 568 от 14.06.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 87 – за УПИ ІІІ-1267 и УПИ ІV-за общ. обслужване, местност „Бул. „Ст. Димитров”, район „Надежда”.


Решение № 569 от 14.06.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІV-1472, кв. 40, м. ЖК „Дружба – 2 ч.”.


Решение № 570 от 14.06.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, относно сключване на предварителен договор за изменение на план за регулация за поземлен имот с планоснимачен № 937 (деветстотин тридесет и седем) и поземлен имот без планоснимачен номер от квартал № 40, местност ЖК „Дружба – ІІ ч.”, находящ се в град София, район „Искър”.


Решение № 571 от 14.06.2007 година

За процедура по § 8, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот V-1180 и урегулиран поземлен имот VІІ-2323 от квартал № 152, м. „Студентски град”, чрез замяната на общинските части, попадащи в урегулираните поземлени имоти, срещу реални части от поземлените имоти частна собственост.


Решение № 572 от 14.06.2007 година

За изменение на Решение № 33 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС за преобразуването от публична в частна общинска собственост и прехвърлянето безвъзмездно в собственост на държавата за нуждите на МОН сградата на 151-во СОУ, ул. „Монтевидео” № 21, район „Овча купел”.


Решение № 573 от 14.06.2007 година

За отмяна на Решение № 298 по Протокол № 105/12.04.2007 г. на Столичния общински съвет и замяна на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се на ул. “Димитър Талев” в ЖК “Люлин – Х-ти микрорайон”, ПИ 311 и ПИ 312, квартал 10, местност “ЖК “Люлин – Х-ти микрорайон”, за жилища – собственост на “ИДРА – България”.


Решение № 574 от 14.06.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот ХІ-1510 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петстотин и десет/, от квартал № 16 /шестнадесети/, м. “Бул. Сливница”, район “Връбница”.


Решение № 575 от 14.06.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план /ПУП/, на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХІV-731, 734 /седемстотин тридесет и едно, седемстотин тридесет и четири/, кв. 45 /четиридесет и пет/, м. “кв. Модерно предградие”, район “Връбница”.

Договор за замяна


Решение № 576 от 14.06.2007 година

За търг за продажба на урегулиран поземлен имот VІІІ-сго с площ от 1 073 кв.м., кв. 6, м. “Бул. “Сливница”, район “Връбница”.


Решение № 577 от 14.06.2007 година

За отмяна на Решение № 542 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г. на Столичния общински съвет и замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – УПИ І-8, 902, 903, 904, квартал 6, по плана на град София, местност “Враждебна”, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма “ГЛО БАЛ СТРОЙ” ООД.


Решение № 578 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура по провеждане на конкурс за помещение – частна общинска собственост с площ 70 кв.м., находящо се на ул. “Христо Смирненски” № 20, гр. Банкя.


Решение № 579 от 28.06.2007 година

За  становище на Столичен общински съвет по проект на „Краткосрочна програма за стабилизиране на „Топлофикация София” АД и преодоляване на кризата на доверието сред клиентите”.


Решение № 580 от 28.06.2007 година

За избор на представители на Столична община в ликвидационните комисии, удължаване срока на ликвидациите и определяне възнагражденията на ликвидаторите на общинските търговски дружества в ликвидация.