Решение № 541 от 14.06.2007 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 542 от 14.06.2007 година

За съгласувателни процедури по приемане на Бизнес плана за 2007 г. на «Топлофикация – София» АД и съпътствуващите предложения за изменение на действуващите цени на топлинна и електрическа енергия.


Решение № 543 от 14.06.2007 година

За утвърждаване на списъци за 2007 г. на граждани, които се предвижда да бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем.


Решение № 544 от 14.06.2007 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения общинска собственост в сградата  на  Общински  културен институт „Средец” на ул. „Кракра” № 2 А.


Решение № 545 от 14.06.2007 година

За корекция на Решение № 1011/11.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 546 от 14.06.2007 година

За финансиране на научно-практическа конференция на тема „Приносът на българската култура за интеркултурата на 21 век”.


Решение № 547 от 14.06.2007 година

За включване на нови булеварди и улици в зоната на краткотрайно платено паркиране „Синя зона”.


Решение № 548 от 14.06.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на общински урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район “Илинден”, местност “Вълчо Иванов – север”.


Решение № 549 от 14.06.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от УПИ І – за КОО и ЖС, квартал 10, местност “Дианабад”, район “Изгрев”, срещу жилищни имоти – собственост на фирма “ВЕЧНА – Р” ЕООД.


Решение № 550 от 14.06.2007 година

За замяна на апартамент № В2, находящ се в гр. София, кв. “Южен парк”, бл. 1, вх. В, ет. І – жилищен.


Решение № 551 от 14.06.2007 година

За замяна на имоти – общинска собственост, находящи се в район “Връбница”, УПИ ІХ – СГО и УПИ Х-521, квартал 6, местност “Сливница” за жилища – собственост на фирма “Релина” ЕООД.


Решение № 552 от 14.06.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІХ – за спорт, с площ от 2 230 кв.м., кв. 312е, м. “Красно село – Плавателен канал”, ул. “Хубча” № 18-22, район “Красно село”, срещу жилищен имот – собственост на “ВЕРПО” ООД.


Решение № 553 от 14.06.2007 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ-28, 29, кв. 388, м. “Здраве” между Столичната община и “БКС-Витоша” АД.


Решение № 554 от 14.06.2007 година

За изкупуване на поземлен имот 122 (стар 15), кв. 119 (стар 129), м. „Красно село – Плавателен канал”, ул. „Славовица” № 24.


Решение № 555 от 14.06.2007 година

За замяна на право на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост, срещу жилищни имоти – собственост на Лазар Любенов Стефанов.


Решение № 556 от 14.06.2007 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ ІІІ-1337 от  кв. 196, м. „Орландовци – Малашевци”.


Решение № 557 от 14.06.2007 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС за продажба на общински недвижим имот, съставляващ УПИ ХІІ-19, кв. 21, м. “ГГЦ – Зона В-17”, находящ се на ул. “Клокотница” № 44, район “Сердика”.


Решение № 558 от 14.06.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за: улица, УПИ ХІХ за трафопост и УПИ ХVІІІ общ. от кв. 30, по плана на гр. София, м. “Бенковски”, чрез замяна на придаваеми части.


Решение № 559 от 14.06.2007 година

За замяна на имот – частна общинска собственост, находящ се на улица “Васил Кънчев” № 22 в район “Подуяне” срещу жилища – собственост на граждани.


Решение № 560 от 14.06.2007 година

За замяна на поземлен имот – общинска собственост, находящ се на ул. “Витиня” – район “Подуяне” за жилищни имоти – собственост на граждани.