Решение № 521 от 14.06.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта на част от сградата на 159 ОУ “Васил Левски”, кв. Челопечене, район “Кремиковци”, ситуиране в нея на два броя тоалетни и изграждане на канализация към сградата на училището.


Решение № 522 от 14.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ аварийния ремонт на оградата на 3-то СОУ “Марин Дринов”, район “Илинден”.


Решение № 523 от 14.06.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на сградата на районната администрация на район “Надежда” на ул. “К. Дрангов” № 55 за създаване на общодостъпна среда и фронт-офис за обслужване на граждани.


Решение № 524 от 14.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ за проектиране и изграждане на територията на район “Искър” на Подводящ главен канализационен колектор № 2 в участъка от бул. “Искърско шосе” до заустването му в съществуващ колектор 250/185.


Решение № 525 от 14.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ възстановяване на осветление в парка около езерото в ЖК “Дружба 2”, район “Искър”.


Решение № 526 от 14.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ извършването на спешен ремонт на В и К инсталацията и санитарните възли в ОДЗ № 67 “Мечо Пух”, район “Слатина”.


Решение № 527 от 14.06.2007 година

За одобряване на разходи, направени във връзка с посещение на делегация от Комитета на регионите и Европейския парламент.


Решение № 528 от 14.06.2007 година

За приемане на предложение от Общото събрание на съдиите от Софийския апелативен съд за назначаване на съдебни заседатели в Софийския градски съд.


Решение № 529 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 530 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 531 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 532 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „Слатина – Булгарплод” ЕАД.


Решение № 533 от 14.06.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 534 от 14.06.2007 година

За изменение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд и промени в състава на Съвета за управление на СОПФ.


Решение № 535 от 14.06.2007 година

За обявяване на двуетажна сграда, находяща се в ЖК “Света Троица”, бул. “Сливница” № 45 /бивше Военно окръжие/, от публична в частна общинска собственост и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Регионална занаятчийска камара – София.


Решение № 536 от 14.06.2007 година

За дейността на смесените търговски дружества на Столичната община и получените дивиденти от нея.


Решение № 537 от 14.06.2007 година

За критерии за отдаване на свободни общински терени с учредено право на строеж на частни училища.


Решение № 538 от 14.06.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, район “Красна поляна” – съставляващ УПИ V-924 – отреден за чисто производство и офиси, от квартал 129, местност “Факултета”, район “Красна поляна” за жилища – собственост на фирма ЕТ “ДАРЕКС – ЙОРДАН ХРИСТОВ”.


Решение № 539 от 14.06.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот – ПИ с пл. № 492, от квартал 7, местност „бул. „Сливница”, район „Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на граждани.


Решение № 540 от 14.06.2007 година

За еднократно, финансово подпомагане на млади семейства, живеещи постоянно на територията на Столичната община за раждане на първо дете.