Решение № 180 от 08.03.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Борис Христов.


Решение № 181 от 08.03.2007 година

За поставяне на паметна плоча за спасяването на българските евреи през Втората световна война.


Решение № 182 от 08.03.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Петър Георгиев Дървингов.


Решение № 183 от 08.03.2007 година

За именуване на безименни улици на територията на район „Нови Искър”.


Решение № 184 от 08.03.2007 година

За преименуване на улица в район “Средец”.


Решение № 185 от 08.03.2007 година

За предложение за награждаване със званието “Почетен гражданин на София” Йорданка Благоева Иванова.


Решение № 186 от 08.03.2007 година

За приемане на решение за закрити заседания от постоянните комисии на Столичния общински съвет.


Решение № 187 от 08.03.2007 година

За дарение от “Софийски имоти” ЕАД за извършване на ремонт на столични училища, читалища и детска градина.


Решение № 188 от 08.03.2007 година

За учредяване и съфинансиране на ежегоден театрален фестивал.


Решение № 189 от 08.03.2007 година

За издаване на сертификат на Столичната община за първи клас инвеститор на проекта за управление на отпадъците на гр. София.


Решение № 190 от 22.03.2007 година

За преобразуване и закриване на общински училища на територията на гр. София.


Решение № 191 от 22.03.2007 година

За преобразуване на общински училища на територията на район „Кремиковци”,  гр. София.


Решение № 192 от 22.03.2007 година

За приемане на Стратегия за управление на дълга на Столичната община за периода 2007 – 2009 година.


Решение № 193 от 22.03.2007 година

За предоставяне безвъзмездно за управление в полза на Държавната агенция по туризъм на реална част, с площ 10 кв. м. от общински нежилищен имот, находящ се в Русия, град Москва, улица “Большая Дмитровка”, дом 8/1, строение 5.


Решение № 194 от 22.03.2007 година

За изменение на Решение № 956 по Протокол № 93/23.11.2006 г. на Столичния общински съвет за части от поземлени имоти № 132, кв. 9, м. “Драгалевска спирка” и № 134, кв. 6а, м. “Кръстова вада” – частна собственост, засягащи се от изграждане на обект “Десен Слатински колектор”, включен за финансиране в програма “ИСПА” по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община № РД-40-33/04.04.2007 г.; № РД-40-34/04.04.2007 г.


Решение № 195 от 22.03.2007 година

За изменение на т. 1 на Решение № 25 по Протокол № 96/11.01.2007 г. на Столичния общински съвет.

Заповед на кмета на Столична община № РД-40-35/04.04.2007 г.


Решение № 196 от 22.03.2007 година

За откриване на процедура за продължаване срока на договори за наем на терени – частна общинска собственост на територията на район “Илинден”.


Решение № 197 от 22.03.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Съюз на българските командоси – 2005” върху недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в “Зона Б-5-3”, бл. 25, І-ви сутерен, представляващи технически помещения № 2 и № 3.


Решение № 198 от 22.03.2007 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2007 г.


Решение № 199 от 22.03.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.