Решение № 160 от 08.03.2007 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2007 г.


Решение № 161 от 08.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за преустройство на административна сграда на район “Подуяне” на ул. “Плакалница” № 59 за прилагане на организационния принцип “обслужване на граждани на едно гише”.


Решение № 162 от 08.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изграждането на мост над река Ракита в с. Пасарел, район “Панчарево”.


Решение № 163 от 08.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на сградата на читалище “Св.Св. Кирил и Методий”, район “Красна поляна”.


Решение № 164 от 08.03.2007 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд основния ремонт на сграда – общинска частна собственост в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. “Копривщица” № 2 във връзка с изграждането на спортно-информационен център.


Решение № 165 от 08.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в административната сграда на район “Илинден”.


Решение № 166 от 08.03.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд преустройство на административни сгради в пет столични районни администрации за изграждане на фронт-офиси за обслужване на граждани на едно гише.


Решение № 167 от 08.03.2007 година

За закупуване на машина за рециклиране на строителни отпадъци за нуждите на “Софинвест” ЕООД със собствени средства и закупуване на лек автомобил за нуждите на дружеството до 50 000 лв. с включен ДДС.


Решение № 168 от 08.03.2007 година

За даване на съгласие за провеждане на конкурс за продажба на ДМА, включени в капитала на “Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 169 от 08.03.2007 година

За прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ и замяна на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи УПИ ІІ, ІV и V, кв. 3, местност “Хиподрума”, срещу жилищни имоти, собственост на “МИС-СТРОЙ” ЕООД и “МИК-М” ООД.


Решение № 170 от 08.03.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на българските командоси – 2005” върху недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в „Зона Б-5-3”, бл. 25, І-ви сутерен, представляващи технически помещения № 2 и № 3.


Решение № 171 от 08.03.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на реална част от общински поземлен имот, находящ се в град София, район „Надежда”, на ъгъла между улица „Илинденско въстание” и булевард „Ломско шосе”, срещу жилищни имоти, собственост на „ОВЪР ТРЕЙД” ЕООД.


Решение № 172 от 08.03.2007 година

За замяна на право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ, представляващ УПИ І – кв. 8, находящ се в гр. София, район „Подуяне”, м. „Суха река – запад”, срещу готови жилищни обекти, собственост на „ЕВДА” ООД.


Решение № 173 от 08.03.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ-1678, 1763 – „за клиника” от кв. 21 В по плана на гр. София, местност „Дианабад”.


Решение № 174 от 08.03.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване тричленното домакинство на Георги Велинов Велинов по предложение на кмета на район “Изгрев”.


Решение № 175 от 08.03.2007 година

За погасяване по давност, по реда на чл. 6, ал. 2 от НРПУРОИ право на строеж върху общинска земя – ½ ид. част от УПИ VІІснс, кв. 37 по ПУП на в.з. “Бистрица” на Радко Йорданов Карчин.


Решение № 176 от 08.03.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ХХІІ – 97, отреден за “производство, складова дейност, КОО и трафопост” от квартал № 80, местност “Бивш стопански двор – квартал “Бенковски” по плана на град София, находящ се в град София, район “Сердика”.


Решение № 177 от 08.03.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІV-1133, 1134, в кв. 79, по плана на м. „Надежда – ІІІ част”, чрез продажба на придаваемия общински имот.


Решение № 178 от 08.03.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на район „Овча купел”.


Решение № 179 от 08.03.2007 година

За промяна в Решение № 588 от 16.12.2004 г. и Решение № 731 от 21.11.2005 г. на Столичния общински съвет за учредяване на ежегоден филмов фестивал.