Решение № 140 от 22.02.2007 година

За откриване на процедура за продължаване срока на договор за наем на терен – частна общинска собственост на територията на район „Илинден”.


Решение № 141 от 22.02.2007 година

За допълнение на т. 2 от Решение № 784 от 12.10.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 142 от 22.02.2007 година

За промяна на бюджета и увеличаване числеността на ОП “Вътрешни услуги”.


Решение № 143 от 06.03.2007 година

За отправяне на предложение за избор на ликвидатори на „Столичен медицински холдинг” ЕАД.


Решение № 144 от 06.03.2007 година

За приемане на устно предложение направено в зала във връзка с  предстоящата ликвидация на „Столичен медицински холдинг” ЕАД.


Решение № 145 от 06.03.2007 година

За създаване на работна група за провеждане на преговори с TEKNISKA VERKEN AB (publ.)


Решение № 146 от 06.03.2007 година

За сключване на допълнително споразумение с „Чистота – Искър” ЕООД към Договор № РД-56-1546/19.10.2005 г. за намаляване на договорните цени в интерес на Възложителя – Столична община, във връзка с осъществяване на транспортирането на балираните битови отпадъци до депо – с. Цалапица.


Решение № 147 от 08.03.2007 година

За отпускане на допълнителна издръжка за 2007 г. и допълнителни 3 щатни бройки на ОКИ „Искър”.


Решение № 148 от 08.03.2007 година

За отпускане на средства от бюджета на Столичната община за съфинансиране по Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Социален асистент”.


Решение № 149 от 08.03.2007 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 150 от 08.03.2007 година

За разрешение за съществуване на маломерни паралелки в училищата на район “Панчарево”.


Решение № 151 от 08.03.2007 година

За финансова подкрепа на в. „Литературен вестник” за 2007 г.


Решение № 152 от 08.03.2007 година

За наименуване на площад в район “Слатина” с името “Михаил Герджиков”.


Решение № 153 от 08.03.2007 година

За заплащане на извършените дейности по поддържане на чистотата в съответствие с концесионните договори, сключени между Столичната община и “ВОЛФ-96” ООД, “ДИТЦ” АД и “Чистота София” АД във връзка с решения по гр.д. № 1708 от 2006 г. и гр.д. № 1595 от 2006 г. на Софийски апелативен съд.


Решение № 154 от 08.03.2007 година

За промени в Правилника за отличията на Столичния общински съвет.


Решение № 155 от 08.03.2007 година

За приемане на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община.


Решение № 156 от 08.03.2007 година

За създаване на работна група, която да изготви и внесе проект за нова наредба по чл. 34, ал. 5 от Закона за общинската собственост.


Решение № 157 от 08.03.2007 година

За допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.


Решение № 158 от 08.03.2007 година

За въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столичната община.


Решение № 159 от 08.03.2007 година

За анализ на договорите за предоставяне на концесия на дейност “Чистота”.