Решение № 120 от 22.02.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинската част от имот, съставляващ УПИ ІХ, квартал 14, местност „Левски - зона В”, район „Подуяне”.


Решение № 121 от 22.02.2007 година

За даване на съгласие за сключване на договор за замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлен имот с планоснимачен номер 516 (петстотин и шестнадесет) и поземлен имот с планоснимачен номер 517 (петстотин и седемнадесет), двата попадащи в УПИ І-за ОЖС и КОО от квартал 54 (петдесет и четири) по плана на гр. София, местност „Изток – Изток”, срещу готови жилища, собственост на „Булмикс – ВИП” ООД.


Решение № 122 от 22.02.2007 година

За замяна на недвижими имоти в землището на с. Лозен – общинска собственост с трайно предназначение ниви пета категория, срещу жилищни имоти, собственост на “Лавинас – 3” ООД и “Асеттера” ООД.


Решение № 123 от 22.02.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІІ, от квартал № 62, м. “Кръстова вада”, находящ се в град София, район “Триадица”.


Решение № 124 от 22.02.2007 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 125 от 22.02.2007 година

За изкупуване на 53 кв.м. от имот пл. № 58, нанесен в кадастрален лист Б-2-9-Б по плана на с. Долни Богров, собственост на Кирил Мишев Цветанов, попадащи под улица, по пазарни цени.


Решение № 126 от 22.02.2007 година

За връщане за ново обсъждане, на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, от кмета на Столичната община на Решение № 72 по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. на Столичния общински съвет и писмо № 26-00-960/19.02.2007 г. във връзка с провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „топлофикация София” АД, насрочено за 26.02.2007 г.


Решение № 127 от 22.02.2007 година

За извършване на подготвителни действия за внасяне на предложение за предоставяне на концесия на обекти – паркинг-гаражи за леки автомобили.


Решение № 128 от 22.02.2007 година

За заплащане на извършените дейности по поддържане на чистотата в съответствие с концесионни договори сключени между Столичната община и „ВОЛФ-96” ООД, „ДИТЦ” АД и „Чистота София” АД.


Решение № 129 от 22.02.2007 година

За даване на съгласие за предоставяне на обезпечение от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД във връзка с издаден Ревизионен акт от НАП – ТД, гр. София.


Решение № 130 от 22.02.2007 година

За приемане на решение по писмо вх. № 37-00-25/07.02.2007 г. на КЗК.


Решение № 131 от 22.02.2007 година

За приемане на Годишен план за ползване от горите и дейностите по възпроизводство, защита и други лесовъдски мероприятия в Общинския горски фонд през 2007 г.


Решение № 132 от 22.02.2007 година

За изменение и допълнение на Решение № 58 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на Столичния общински съвет за част от ПИ № 232, включен в УПИ ІІІ-231, 232, кв. 116А, м. “ЖК “Овча купел” – частна собственост, засягащ се от реализацията на обект “тротоар по улица “Обиколна” в участъка от о.т. 530 до о.т. 531 в ЖК “Овча купел-1”.


Решение № 133 от 22.02.2007 година

За довършване на обезщетителни процедури, съгласно Решение № 730 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на Столичния общински съвет за предоставяне жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ (отм.) при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията във връзка с чл. 103, ал. V от Закона за териториално и селищно устройство.


Решение № 134 от 22.02.2007 година

За довършване на обезщетителни процедури, съгласно Решение № 730 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на Столичния общински съвет, за предоставяне жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ (отм.) при условията на § 9, ал. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията във връзка с чл. 103, ал. V от Закона за териториално и селищно устройство.


Решение № 135 от 22.02.2007 година

За отдаване под наем за паркинг, при условията на чл. 17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на терен от около 800 кв.м., отреден за площад “Иван Вазов”, съгласно одобрения застроителен и регулационен план на м. “Булевард България – ІІ част”, заключен между бул. “П.Ю.Тодоров”, ул. “Мидия” и ул. “Мила родина”, със заповед № 153/26.03.1980 г. на главния архитект на гр. София, като се осигури безопасен достъп на пешеходците от подлез “П. Ю. Тодоров” (пазар “Иван Вазов”) и безпрепятственото им преминаване.


Решение № 136 от 22.02.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение на партерния етаж от триетажна сграда, находяща се в югоизточната част на двора на 100 ОУ “Найден Геров”, ул. “Иван Йосифов” № 68.


Решение № 137 от 22.02.2007 година

За предоставяне на сградата на 100 ОУ (филиал) на ул. “Марин Христов” № 18 за стопанисване и управление от 48 ОДЗ.


Решение № 138 от 22.02.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение в 8-мо СОУ “Васил Левски”, находящо се на територията на СО, район “Студентски”.


Решение № 139 от 22.02.2007 година

За възлагане на кмета на Столичната община провеждането на конкурс за отдаване под наем на помещение – част от публична общинска собственост, представляващо ведомствен бюфет, находящ се в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1 – партер, за предоставяне на топла храна и обяд на служителите на района и гражданите.