Решение № 1001 от 11.10.2007 година

За коригиране на дублирани имена на улици в Симеоново - север, район „Витоша”.


Решение № 1002 от 11.10.2007 година

За приключване ликвидацията на „Стоматологичен център XVI - София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на СГС.


Решение № 1003 от 11.10.2007 година

За удължаване срока на ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория ІІІ - София” ЕООД и „Стоматологичен център Х - София” ЕООД и определяне на възнаграждения на ликвидаторите.


Решение № 1004 от 11.10.2007 година

За удостояване с „Почетен знак на Столична община” на Петър Василев.


Решение № 1005 от 11.10.2007 година

За възстановяване на името на парк „генерал Владимир Заимов”, чрез преименуване на парк „Оборище” в район „Оборище” в парк „Генерал Владимир Заимов”.


Решение № 1006 от 11.10.2007 година

За увеличаване капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска.


Решение № 1007 от 11.10.2007 година

За осигуряване на средства за съфинансиране на 21-вото издание на светоната кинопанорама "КИНОМАНИЯ 2007".


Решение № 1008 от 18.10.2007 година

За обсъждане на възможностите Столична община да приложи всички дадени й от закона механизми, за да подпомогне финансово педагозите от общинските учебни заведения