Решение № 80 от 08.02.2007 година

За определяне предназначението на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и за резервен фонд, гаражи и ателиета за настаняване под наем.


Решение № 81 от 08.02.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Илинден”, на ул. “Габрово” – на ъгъла с улица “Зайчар”, съставляващ урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-за КОО и автомивка, от квартал 49, местност “Вълчо Иванов – север” срещу жилища – собственост на ЕТ “СТАРТ – 91 – А.Р. - Ангел Ризов”.


Решение № 82 от 08.02.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Клисура” в район “Подуяне” срещу жилища, собственост на “ТОРГОВИП” ООД.


Решение № 83 от 08.02.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район “Кремиковци”, представляващ урегулиран поземлен имот Х от кв. 6, м. “Враждебна-юг”, целият с площ от 2 230,00 кв.м., срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 84 от 08.02.2007 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. София, район “Кремиковци”, представляващи УПИ ІІ – 17, 18, 21, 22 с площ 670,00 кв.м.; УПИ ХІІІ – 906 с площ 520,00 кв.м.; УПИ ХІІ – 905 с площ 470,00 кв.м., всички имоти, попадащи в кв. 5, м. “Враждебна-юг”, по плана на гр. София, срещу равностойни жилищни имоти.


Решение № 85 от 08.02.2007 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост на народно читалище “Димитър Динев”.


Решение № 86 от 08.02.2007 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Изпълнителна агенция за околна среда недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местност “Вейници”, землище “Горна баня”, район “Овча купел”, представляващ част от ПИ № 048040.


Решение № 87 от 08.02.2007 година

За приключване ликвидацията на “Стоматологичен център ХХХ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 88 от 08.02.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, м. “Зона за отдих”, УПИ № ІХ – отреден за паркинг и КОО, кв. 52 с площ от 570 кв.м., АОС № 2355/10.10.2003 г., с наемател Лилия Р. Божилова – управител на ЕТ “РАЛИКО Л – Лилия Божилова”.


Решение № 89 от 08.02.2007 година

За приключване ликвидацията на “Стоматологичен център ХХХ – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 90 от 08.02.2007 година

За приключване ликвидацията на “Стоматологичен център ХХІV – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидатора и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 91 от 08.02.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 542, 540, 684, кв. 66, м. “Карпузица” и № 640, кв. 77, м. “Овча купел” – частна собственост, засягащи се от реализацията на обект “Ляв Владайски колектор” ІІ етап.


Решение № 92 от 08.02.2007 година

За отпускане на район “Средец” – Столична община на средства в размер на 5 000 (пет хиляди) лева) за финансиране на проекта “Ритъмът в сърцето ми”.


Решение № 93 от 08.02.2007 година

За предложение за наименуване на новообразувано площадно пространство в район “Средец” с името “Юри Буков”.


Решение № 94 от 08.02.2007 година

За наименуване на безименни улици в район “Младост”, район “Банкя” и район “Нови Искър” с имената “Магнаурска школа”, “Рай” и “Бриз”.


Решение № 95 от 22.02.2007 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 96 от 22.02.2007 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столичната община за 2007 г. и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2006 г.


Решение № 97 от 22.02.2007 година

За одобряване на числеността и структурата на Столичната общинска администрация, като етап от процеса за подобряване на административното обслужване.


Решение № 98 от 22.02.2007 година

За допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.


Решение № 99 от 22.02.2007 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2007 г.