Решение № 40 от 25.01.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение за УПИ ІV-14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 26 А, 26 Б, 26 В, 27, кв. 2, местност „НПЗ – Хаджи Димитър – Малашевци”.


Решение № 41 от 25.01.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 42 от 25.01.2007 година

За процедура по чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ І-1239, кв. 107а, м. „Драгалевци – разширение юг”.


Решение № 43 от 25.01.2007 година

За прекратяване на съсобственост в поземлени имоти пл. № 1377 и 1378, кв. 10, м. „Орландовци”, чрез замяна.


Решение № 44 от 25.01.2007 година

За провеждане на търг на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост за продажба на общински недвижим имот, находящ се в землището на село Враждебна – район „Кремиковци”, представляващ ПИ 194019, извън регулация – местност „Кулински герен”.


Решение № 45 от 25.01.2007 година

За замяна на урегулиран поземлен имот, находящ се в град София, район “Връбница”, срещу жилищни имоти, собственост на “РДП – София” ЕООД.


Решение № 46 от 25.01.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУОРИ на тавански етаж от жилищна сграда, находяща се в град София, район “Триадица”, улица “Димитър Манов” № 57-59, срещу жилищни имоти, собственост на Валтер Феликс Рудолф и Грета Валтер Рудолф.


Решение № 47 от 25.01.2007 година

За изменение на Решение № 2 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на Столичния общински съвет и замяна на общински поземлен имот, представляващ нива с площ 40,099 дка, находяща се в землището на село Горни Лозен, район “Панчарево”, срещу жилищни имоти, собственост на “Ню Ленд Дивелъпмънт” АД.


Решение № 48 от 25.01.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на улица “Клисура” в район “Подуяне”, срещу жилища – собственост на “ТОРГОВИП” ООД.


Решение № 49 от 25.01.2007 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Странджа”, район „Сердика”, за жилищни имоти – собственост на ЕТ „ГЕОРГИ МИЛАНОВ”.


Решение № 50 от 25.01.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от НРПУРОИ на право на строеж за изграждане на търговски обект с площ 21 кв. м. върху общински поземлен имот с планоснимачен номер 91, находящ се в град София, район “Средец”, улица “Цар Иван Асен ІІ”, срещу жилищни имоти, собственост на Хермила Владимирова Панайотова.


Решение № 51 от 25.01.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне – до плажа на Панчаревското езеро, представляващ едноетажна сграда със ЗП 120 кв. м. и прилежащ терен от 300 кв. м., отдаден на СД “Пишит - Желев - Анжело” за ползване като ресторант “Урвич” по АОС № 0064/28.01.1997 г.


Решение № 52 от 25.01.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Казичене – Площада: магазинно помещение от 92 кв. м. (АОС № 0023/96 г.), отдаден под наем на Станка Петкова Панайотова – управител на ЕТ “Повик – Станка Петкова”.


Решение № 53 от 25.01.2007 година

За продължаване срока на договор за наем, сключен между район „Красно село” и фондация „Помощ за лица със специални нужди”, за сграда, частна общинска собственост.


Решение № 54 от 25.01.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище от фонд “Резервен” и настаняване семейството на Веселин Гатев Атанасов.


Решение № 55 от 25.01.2007 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 56 от 25.01.2007 година

За откриване на процедура за продължаване срока на договори за наем на терени – частна общинска собственост на територията на район “Илинден”.


Решение № 57 от 25.01.2007 година

За изграждане на паметник на летците-изтребители, загинали при отбраната на България през 1943-1944 г.


Решение № 58 от 25.01.2007 година

За поставяне на паметник на Йордан Радичков.


Решение № 59 от 25.01.2007 година

За предложение за преименуване на булевард в район “Средец”.