Решение № 501 от 31.05.2007 година

За отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 376 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 502 от 31.05.2007 година

За изменение на Решение № 364 по Протокол № 107/26.04. 2007 г. на Столичния общински съвет и изменение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 503 от 31.05.2007 година

За Допълнително споразумение № 3 към заемно споразумение от 29.04.2002 г.


Решение № 504 от 31.05.2007 година

За одобряване условията, реда и начина на образуване на средствата за работна заплата в „Столичен електротранспорт” ЕАД и „Столичен автотранспорт” ЕАД.


Решение № 505 от 31.05.2007 година

За отпускане на средства на район „Витоша” – Столична община, в размер на 8 000 (осем хиляди) лева за празника на района, посветен на Международния ден за опазване на околната среда – 5 юни.


Решение № 506 от 31.05.2007 година

За отпускане на финансови средства за спешно възстановяване на щети в „СБДППЛР Панчарево” ООД.


Решение № 507 от 14.06.2007 година

За прехвърляне на средствата в размер на 578 000 лв. предвидени за изграждането на ІІ и ІІІ клетки на площадката за временно съхранение в землището на с. Горни Богров, от дейност 629, § 5200 от Капиталовата програма, в дейност 621, § 10-20 от бюджета на Столичната община за изпълнение на Програми  1 и 2 от Стратегията за дългосрочно управление на отпадъците на гр. София.


Решение № 508 от 14.06.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от ПИ № 1674, кв. 31, ПИ № 1308, кв. 24а, ПИ № 1237, кв. 24а и цели ПИ № 1672 , кв. 29, ПИ № 3267, кв. 27, 29, м. “Малинова долина” – частна собственост за изграждането на етап от обект “Улична мрежа в м. “Малинова долина” по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.


Решение № 509 от 14.06.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район „Банкя".


Решение № 510 от 14.06.2007 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 511 от 14.06.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване семейството на Лиляна Атанасова Панова.


Решение № 512 от 14.06.2007 година

За определяне предназначението на общински жилища за продажба чрез търг.


Решение № 513 от 14.06.2007 година

За приемане на едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за периода 2007 – 2015 година.


Решение № 514 от 14.06.2007 година

За членство на Столичната община в „Общността на нациите за мир”.


Решение № 515 от 14.06.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ възстановяването на премахната растителност в столицата в райони “Илинден” и “Искър” чрез засаждане на устойчиви на съвременните градски условия чуждоземни дървесни видове.


Решение № 516 от 14.06.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ – 1678, 1763 – “за клиника” от кв. 21 В по плана на гр. София, местност “Дианабад”.


Решение № 517 от 14.06.2007 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на улица “Панайот Хитов” №№ 22-26 в район “Подуяне” за жилищни имоти – собственост на фирма “РИЦ-1” ООД.


Решение № 518 от 14.06.2007 година

За отмяна на Решение № 244 по Протокол № 103/22.03.2007 г. на Столичния общински съвет и замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. “Странджа”, район “Сердика”, за жилищни имоти – собственост на фирма ЕТ “Георги Миланов”.


Решение № 519 от 14.06.2007 година

За финансиране със средства от СОПФ строително-ремонтни работи на пл. “Журналист”, район “Лозенец”.


Решение № 520 от 14.06.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ извършването на спешен ремонт на В и К инсталацията на 16 ОУ “Райко Жинзифов”, район “Надежда”.