Решение № 481 от 31.05.2007 година

За съфинансиране на дейността на Фондация “Очи на четири лапи” по проект “Център за социална рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни увреждания с помощта на служебни кучета за хора с увреждания” и възлагане чрез пряко договаряне предоставянето на уникална социална услуга.


Решение № 482 от 31.05.2007 година

За финансиране на Международен фестивал “Театър в куфар”.


Решение № 483 от 31.05.2007 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище “Ромска звезда/Романи черхен” на територията на район “Красна поляна”.


Решение № 484 от 31.05.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Студентски”, Североизточна реална част от УПИ VІ „За училище”, находяща се в кв. 43 В, по ЧЗРП на м. „Младост 1 – Мусагеница”.


Решение № 485 от 31.05.2007 година

За замяна на общински имот, находящ се в гр. София, СО – район “Връбница”, представляващ: реална част от поземлен имот с планоснимачен № 829, попадащ в УПИ І „за жилищно строителство и обществено обслужване”, от кв. 27, по плана на гр. София, м. „Бул. Ломско шосе”, срещу жилища, собственост на Добромир Пламенов Спасов.


Решение № 486 от 31.05.2007 година

За отдаване под наем на обособена част от сградата на 142-ро СОУ „В. Ханчев”, намиращо се на ул. „Пчела” № 21, за книжарница, чрез провеждане на конкурс.


Решение № 487 от 31.05.2007 година

За прекратяване на съсобственост между Столичната община и наследниците на Гълъб Соколов Милиславов върху имот – детска занималня, находяща се в гр. София, ЖК „Хиподрума”, бл. 134, ул. „Нишава” № 25, партерен етаж.


Решение № 488 от 31.05.2007 година

За провеждане на търг за продажба на апартамент на първи етаж и апартамент на втори етаж, заедно със сутеренен етаж, находящи се в сградата на пл. „Лъвов мост” № 3.


Решение № 489 от 31.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на улица “Екатерина Симидчийска” № 5, район “Подуяне” срещу жилища – собственост на “АКЦЕНТ 96” ООД.


Решение № 490 от 31.05.2007 година

За приключване на процедура за продажба на общинско жилище.


Решение № 491 от 31.05.2007 година

За отмяна на Решение № 292 по Протокол № 105, т. 52/12.04.2007 г. на Столичния общински съвет и замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Надежда”.


Решение № 492 от 31.05.2007 година

За учредяване право на строеж за изграждане на два двойни трафопоста в урегулиран поземлен имот І, кв. 75-А (стар 71), м. “Бул. Ломско шосе”, район “Надежда”.


Решение № 493 от 31.05.2007 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост в урегулиран поземлен имот ХVІІІ – за трафопост, кв. 2, м. “В. з. Американски колеж – І част”, район “Младост”.


Решение № 494 от 31.05.2007 година

За продължаване срока на наемен договор № 029/07.05.2002 г. сключен между СО – район “Витоша” и фирма ЕТ “Макс – Тодор Тодоров”, гр. София.


Решение № 495 от 31.05.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находя се в с. Бистрица, кв. 57, представляващ масивна сграда с площ 40 кв. м. състояща се от две стаи и сервизно помещение, отдаден на д-р Евелина Стефанова Яковчева - Одринска за ползване като стоматологичен кабинет, АОС № 254/1997 г.


Решение № 496 от 31.05.2007 година

За именуване на безименна улица, находяща се между бул. “Варна” и ул. “Окол” (от о.т. 11 до о.т. 15) и между кв. 54, 55, 55а по плана на гр. Банкя, с името – ул. “Станислав Стратиев”.


Решение № 497 от 31.05.2007 година

За наименуване на безименна улица в район „Витоша” с името „Петър Папакочев”.


Решение № 498 от 31.05.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Евгения Марс и Павел Елмазов.


Решение № 499 от 31.05.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Владимир Димитров – Майстора.


Решение № 500 от 31.05.2007 година

За изграждане на бюст-паметник на Христо Г. Данов.