Решение № 461 от 31.05.2007 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев” върху общински недвижим имот, находящ се в УПИ І-за училище, кв. 20а, с. Казичене, район „Панчарево”.


Решение № 462 от 31.05.2007 година

За отмяна на Решение № 1081 по Протокол № 95, точка 59 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Европейска перспектива” върху неизползваема сграда от закритото училище в с. Житен, район „Нови Искър”.


Решение № 463 от 31.05.2007 година

За промяна на бюджета на Столичната община за 2007 г.


Решение № 464 от 31.05.2007 година

За отпускане на финансови средства за почистване на нерегламентирани сметища в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”.


Решение № 465 от 31.05.2007 година

За изменение на Решение № 896 по Протокол № 93/23.11.2006 г. на СОС за определяне на експерт-счетоводители за 2006 г.


Решение № 466 от 31.05.2007 година

За участие на Столичната община в Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и ПРООН.


Решение № 467 от 31.05.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ извършването на основни ремонти и конструктивно укрепване на училища и детски заведения, за ново строителство на детски градини и за подобряване спортната база в столичните училища и детски градини през 2007 г.


Решение № 468 от 31.05.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ извършването на основни ремонти и конструктивно укрепване на училища и детски заведения, за ново строителство на детски градини и за подобряване спортната база в столичните училища и детски градини през 2007 г.


Решение № 469 от 31.05.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ закупуването и монтирането на автоматизирана система за информиране на населението за чистотата на атмосферния въздух.


Решение № 470 от 31.05.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждането на обекти от градската инфраструктура през 2007 г.


Решение № 471 от 31.05.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд преустройство на административни сгради в нови осем столични районни администрации за изграждане на фронт-офиси за обслужване на граждани на едно гише.


Решение № 472 от 31.05.2007 година

За изменение на т. 1-ва от Решение № 158 по Протокол № 42 от 17.03.2005 г. и за безвъзмездно финансиране от СОПФ изграждането на бул. “А. Сахаров” в участъка бул. “Др. Цанков” – бул. “Ал. Малинов” в ЖК “Младост 1”.


Решение № 473 от 31.05.2007 година

За отстраняване на техническа грешка в Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 474 от 31.05.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 475 от 31.05.2007 година

За даване съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на “Спортна София – 2000” ЕАД.


Решение № 476 от 31.05.2007 година

За изменение на т. 2 на Решение № 287 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 477 от 31.05.2007 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване Виолета Веселинова Пенева – Цанева.


Решение № 478 от 31.05.2007 година

За предприемане на мерки за повишаване на приходите от масовия градски транспорт.


Решение № 479 от 31.05.2007 година

За възлагане на общинската администрация спешното поставяне на рампи за улесняване на достъпа на родители с детски колички, велосипедисти и инвалидни колички при преминаване от платното за движение към тротоарите по пешеходни пътеки на ключови места в столицата.


Решение № 480 от 31.05.2007 година

За съфинансиране на джаз фестивал.