Решение № 441 от 15.05.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване за УПИ ХІ-2628, кв. 1, местност “ЖК Младост 1А”.


Решение № 442 от 15.05.2007 година

За отмяна на Решение № 1061 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 443 от 15.05.2007 година

За прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ V-КОО, кв. 234, местност “Студентски град”.


Решение № 444 от 15.05.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, м. “Манастирски ливади – запад”, район “Витоша”.


Решение № 445 от 15.05.2007 година

За процедура по § 6, ал. 5 и § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 446 от 15.05.2007 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 447 от 15.05.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 448 от 15.05.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 449 от 15.05.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за УПИ ХІV-245 и УПИ ІV-245 от кв. 24, местност  бул. „Цар Борис ІІІ”, по плана на гр. София.


Решение № 450 от 15.05.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ХІІ-155а, в кв. 8 , по плана на м. “кв. Симеоново”, чрез продажба на придаваемия общински имот на Станка Иванова Димитрова.


Решение № 451 от 15.05.2007 година

За продължаване срока на наемен договор № 006/2004 г. сключен между СО – район “Витоша” и фирма “Софиягаз” ЕАД – гр. София.


Решение № 452 от 15.05.2007 година

За продължаване срока на наемен договор № 11/2003 г. сключен между СО – район “Витоша” и фирма ЕТ “АВИ – Станислава Симеонова” – гр. София.


Решение № 453 от 15.05.2007 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЗРП за УПИ ХХІІ-861,  кв. 23А, местност  „Овча купел”.


Решение № 454 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Обелско шосе” № 3в, район „Люлин”, м. „Модерно предградие” за жилищни имоти – собственост на фирма „АВТОЕКСПРЕС” ЕООД.


Решение № 455 от 15.05.2007 година

За конкурс за отдаване под наем на две стаи, находящи се на втория етаж в сградата – публична общинска собственост, представляваща административна сграда – кметство, с административен адрес: гр. София, кв. “Филиповци”, ул. “Братя Найденови” № 14.


Решение № 456 от 15.05.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за улица и УПИ ХІ-146, кв. 4, по плана на гр. София, м. “Територии прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. “Сливница”.


Решение № 457 от 15.05.2007 година

За отмяна на Решение № 1081 по Протокол № 95, точка 59 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Европейска перспектива” върху неизползваема сграда от закритото училище в с. Житен, район „Нови Искър”.


Решение № 458 от 15.05.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ І-761, в кв. 164, по плана на гр. Банкя, м. „Клисурска махала”, чрез продажба на придаваемия общински имот.


Решение № 459 от 15.05.2007 година

За отмяна на решение по Протокол № 12 от 16.06.1978 г., статия № 17, на ИК на СГНС.


Решение № 460 от 15.05.2007 година

За удостояване с “Почетен знак на Столична община”.