Решение № 421 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижими имоти – ПИ /поземлен имот/ с пл. № 890 и ПИ 891 /к.лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на местност “Квартал Ботунец” /извън регулация/, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма СД “МАЗАНИКА”.


Решение № 422 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ /поземлен имот/ с пл. № 894 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на местност “Квартал Ботунец” /извън регулация/, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма “АДЕЛИТ” ЕООД.


Решение № 423 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ /поземлен имот/ с пл. № 887 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на местност “Квартал Ботунец” /извън регулация/, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма ЕТ “Мария Грозданова”.


Решение № 424 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ /поземлен имот/ с пл. № 893 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на местност “Квартал Ботунец” /извън регулация/, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма ЕТ “СД КУТРА – Стефан Димитров”.


Решение № 425 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот – ПИ /поземлен имот/ с пл. № 896 /к. лист № Б-6-11-В, Б-6-11-Г/, по плана на местност “Квартал Ботунец” /извън регулация/, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма СД “СТРОМАТ – Рангелови и сие”.


Решение № 426 от 15.05.2007 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на общински имот, находящ се на ул. “Козлодуй” № 143, в район “Сердика” срещу жилища – собственост на граждани.


Решение № 427 от 15.05.2007 година

За корекция на Решение № 236 от 22.03.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 428 от 15.05.2007 година

За финансиране на Фестивал по случай 1 юни – Деня на детето.


Решение № 429 от 15.05.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Александър Миланов.


Решение № 430 от 15.05.2007 година

За финансова подкрепа на наградите “Аскеер 2007”.


Решение № 431 от 15.05.2007 година

За поставяне на паметна плоча на Петър Папакочев.


Решение № 432 от 15.05.2007 година

За създаване на достъпна среда за граждани с увреждания за упражняване на правото им на гласуване на изборите за избиране на представители на Република България в Европейския парламент.


Решение № 433 от 15.05.2007 година

За отказ от продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кривина, кв. 50, част от п. І, представляващ сграда с площ 207 кв.м. и терен 465 кв.м., отдаден на ЕТ КОС-61-Кирил Митов” за ползване като склад за строителни материали и поддръжка и ремонт на автомобили, АОС № 1414/06.04.2000 г.


Решение № 434 от 15.05.2007 година

За дарение от “Озеленяване” ЕАД на собственика на Дружеството едноетажна масивна сграда, находяща се на ул. “Победа” № 3, кв. 738б, м. “ГГЦ – Зона Г-13-юг”, със застроена площ на сградата 535 кв.м., на Столична община.


Решение № 435 от 15.05.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение – бюфет – част от публична общинска собственост, находящо се в сградата на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, в гр. София, ул. “Искър” № 61.


Решение № 436 от 15.05.2007 година

За търг за продажба на поземлен имот № 7, с площ от 911 кв.м., кв.5, м. НПЗ “Хаджи Димитър”, ул. “Опорска река” № 3, район “Сердика”.


Решение № 437 от 15.05.2007 година

За учредяване право на строеж на “Електроразпределение – Столично” АД, за изграждане на КТП с площ от 9 кв.м. върху общински недвижим имот, УПИ І /първи/ - отреден за “озеленяване, КОО и обществена тоалетна”, от квартал 19, местност “ГГЦ – Зона В-17”.


Решение № 438 от 15.05.2007 година

За учредяване право на строеж на “Електроразпределение – Столично” АД, за изграждане на КТП с площ от 9 кв.м. върху общински недвижим имот, УПИ VІІ /седми/ - отреден за ОЖС, търговия и озеленяване, от квартал 133, местност “Красно село – Плавателен канал”.


Решение № 439 от 15.05.2007 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж.


Решение № 440 от 15.05.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ ІІІ – 1678, 1763 – “за клиника” от кв. 21В по плана на гр. София, местност “Дианабад”.