Решение № 401 от 14.05.2007 година

За обсъждане на създалата се кризисна ситуация по повод предстоящото обявяване на ефективни стачни действия от страна на стачните комитети на „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Столичен електротранспорт" ЕАД, разглеждане на исканията на стачкуващите и предприетите до момента мерки от страна на администрацията на Столичната община.


Решение № 402 от 15.05.2007 година

За изменение на точка 1 на Решение № 1 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 403 от 15.05.2007 година

За редовните годишни общи събрания на дъщерните дружества на „Столичен медицински холдинг” ЕАД и допълнение на Решение № 367 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 404 от 15.05.2007 година

За обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски градски съд.


Решение № 405 от 15.05.2007 година

За поставяне на почетна плоча на учредителите на ФК „Вихър”.


Решение № 406 от 15.05.2007 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център” АД за насроченото за 10.05.2007 г. редовно годишно общо събрание на дружеството.


Решение № 407 от 15.05.2007 година

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община.


Решение № 408 от 15.05.2007 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ за аварийни ремонти в ОДЗ № 10, ОДЗ № 78 и 55-то СОУ в район “Студентски”.


Решение № 409 от 15.05.2007 година

За определяне на метода за приватизация на 405 200 (четиристотин и пет хиляди и двеста) броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на “Улично осветление” ЕАД.


Решение № 410 от 15.05.2007 година

За приемане на годишната задача за дейност “Чистота” – концесионери за 2007 година, разработена за 50,5 млн. лева.


Решение № 411 от 15.05.2007 година

За изменение на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2007 г.


Решение № 412 от 15.05.2007 година

За откриване производство по отчуждаване на реални части от ПИ № 2412а от кв. 104з, гр. Банкя – частна собственост, засягащи се от обект “Алея в кв. 104з-гр. Банкя”, по реда и условията на глава ІІІ от ЗОС.


Решение № 413 от 15.05.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район “Искър”.


Решение № 414 от 15.05.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на район “Панчарево”.


Решение № 415 от 15.05.2007 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация на обект: “Трасе на І метродиаметър по бул. “Ал. Малинов” от о.т. 76-о.т. 31-о.т. 43б-о.т. 68б-о.т. 68во.т. 110в, по Околовръстен пат – о.т. 509 до о.т. 509в и план за застрояване на УПИ ХVІ – “За Метростанция и етажен паркинг – гараж” кв. 24д, ЖК “Младост 4”.


Решение № 416 от 15.05.2007 година

За подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план–извадка – план за регулация  на обект: “Трасе на І метродиаметър” в обхват:  от бул. “Ал. Малинов” през ЖК „Младост – 1 А”, м. „Цариградско шосе – 7ми – 11ти км”, ЖК „Дружба-2”, ЖК „Дружба-1”, ПЗ „Искър – север” І, ІІ и ІІІ ч. до м. „Летищен комплекс – София”.


Решение № 417 от 15.05.2007 година

За одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. “Гробищен парк Бояна”.

Допълнено с Решение № 825 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г.


Решение № 419 от 15.05.2007 година

За изменение в Решения №№ 261 и 262 от 12.04.2007 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 420 от 15.05.2007 година

За изменение на Решение № 44 по Протокол № 98, т. 13 от 25.01.2007 г. на Столичния общински съвет.