Решение № 301 от 12.04.2007 година

За отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Волуяк, в сградата на кметството.


Решение № 302 от 12.04.2007 година

За промяна предназначението на общински имот от жилищен в нежилищен и учредяване на безвъзмездно право на ползване върху него на Сдружение „Разнообразни и равни”.


Решение № 303 от 12.04.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по отношение на урегулиран поземлен имот VІІ-690, 691 от квартал № 01 по плана на местност „Челопечене” – ППЗ „Бивш машинен двор”, находящ се в град София, район „Кремиковци”, собственост на „АЛИКА” ЕООД.


Решение № 304 от 12.04.2007 година

За учредяване на право на строеж за изграждане на трансформаторен пост в полза на “Електроразпределение – Столично” АД.


Решение № 305 от 12.04.2007 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация на урегулиран поземлен имот ХХХІ, отреден за “складове, офиси и производство” от квартал № 01 в местност НПЗ “Казичене – запад” по плана на град София, находящ се в град София, район “Панчарево”, собственост на “К и М – СТИЛ” ЕООД.


Решение № 306 от 12.04.2007 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за УПИ VІІ-749 и УПИ V-ІІІ-749 от кв. 24А, местност с. Железница.


Решение № 307 от 12.04.2007 година

За провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за изграждане на Гробищен парк, върху терен с площ 49.305 дка в местността “Полето”, кв. 19, в.з. “Бели брег” – гр. Банкя, актуван с АОС № 645/25.05.2005 г. на район “Банкя”.


Решение № 308 от 12.04.2007 година

За удължаване срока по правоотношения съгласно Решение № 1099 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 309 от 19.04.2007 година

За приемане на Стратегия за развитие на средното образование в Столичната община за периода 2007 – 2015 година.


Решение № 310 от 19.04.2007 година

За предоставяне на Столичен дом за радостни обреди безвъзмездно за управление на ритуални зали, общинска собственост.


Решение № 311 от 19.04.2007 година

За подробен устройствен план-изменение на плана за регулация на обект: “Трасе на І Метродиаметър по бул. “Ал. Малинов” от о.т. 13/бул. “Ан. Ляпчев” – о.т. 18 до о.т. 76”.


Решение № 312 от 19.04.2007 година

За допускане на устройствена процедура за поземлен имот № 040031 по плана за земеразделяне на с. Славовци, район “Нови Искър”, по искане вх. № ГР-70-00-41/18.01.2007 г. на Здравко Минчев, управител на “Надин метал” ЕООД за разглеждане и преценка за съответствието му с нормативните изисквания.


Решение № 313 от 19.04.2007 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 314 от 19.04.2007 година

За членство на Столичната община в Съюза на столиците и държавите членки на Европейския съюз (ССЕС).


Решение № 315 от 19.04.2007 година

За осигуряване на средства за честване на юбилейни годишнини на детски градини и училища.


Решение № 316 от 19.04.2007 година

За създаване на комисия, която  чрез публичен подбор, да определи кандидатура за член на Съвета на директорите на „Топлофикация - София” АД.


Решение № 317 от 19.04.2007 година

За прекратяване на процедурата за приватизация на общинското участие в капитала на “София крематориум” АД.


Решение № 318 от 19.04.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 319 от 19.04.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 320 от 19.04.2007 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.