Решение № 220 от 22.03.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинския дял от застроен урегулиран поземлен имот ХV – 253 от квартал № 36 в местност “Хиподрума” по плана на град София, заедно с построените в имота жилищни сгради, находящи се в град София, район “Красно село”, улица “Нишава” № 05, срещу жилищни имоти, собственост на Александър Евгениев Александров.


Решение № 221 от 22.03.2007 година

За обявяване на конкурс по реда на чл. 14 от ЗОС за сграда, намираща се на ул. „Боговец” № 1, включваща помещения с площ от 156.00 кв.м. ползвани за книговезница и помещения с площ от 82.32 кв.м. ползвани за склад на книговезница.


Решение № 222 от 22.03.2007 година

За продължаване срока на договор за наем на общински имот, публична общинска собственост, находящ се на бул. „Цар Борис ІІІ” № 124, УПИ VІІ, кв. 11, м. „Славия”, район „Красно село”.


Решение № 223 от 22.03.2007 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане – за нуждите на дирекция “Социално подпомагане” – “Оборище” нежилищни помещения – частна общинска собственост, находящи се на бул. “Дондуков” № 57, партер, вход откъм северния вътрешен двор на сградата.


Решение № 224 от 22.03.2007 година

За прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от апартамент, находящ се на тавански етаж в сградата на бул. “Янко Сакъзов” № 40 – построена в УПИ V-10 (пети – отреден за имот десети), от квартал 538, местност “ГГЦ-Зона Г-12”, район “Оборище”.

Договор за продажба № РД-561-246/27.04.2007 г.


Решение № 225 от 22.03.2007 година

За одобрение на споразумение между Министерство на околната среда и водите и Столичната община, и споразумение между Столичната община и „Софийска вода” АД за набиране на средства и връщане заема предоставен от „Европейската инвестиционна банка” на МОСВ за съфинансиране на проект „Инвестиционен проект за водния сектор на град София” и предоставяне на общинска гаранция пред МОСВ по плащанията на заема.


Решение № 226 от 22.03.2007 година

За отмяна на Решение № 510 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г. на Столичния общински съвет и замяна на общински недвижим имот УПИ VІ-за общ. и делово обслужване и подземни гаражи, кв. 116-б, м. “Подуяне-Центъра”, находящ се в гр. София, район “Оборище”, с площ на имота 260 кв.м., срещу поземлен имот пл. № 8, кв. 116-б, м. “Подуяне-Центъра”, частна собственост, с площ от 240 кв.м.


Решение № 227 от 22.03.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – част от публична общинска собственост, находящи се в сградата на Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски”, в гр. София, ул. “Искър” № 61.


Решение № 228 от 22.03.2007 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения – част от публична общинска собственост, находящи се в сградата на І-во СОУ „Пенчо Славейков” в гр. София, ул. „Стара планина” № 11.


Решение № 229 от 22.03.2007 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за промяна границите на съседни имоти, чрез продажба на общински поземлен имот на Георги Боянов Крумов.


Решение № 230 от 22.03.2007 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-34 и ІІІ-34, в кв. 34, по плана на с. Железница, чрез замяна.


Решение № 231 от 22.03.2007 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1  от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 232 от 22.03.2007 година

За продължаване срока на договор №01-04/28.01.04 за наем на общински имот - частна общинска собственост по АОС №0059/1997г., находящ се в с.Панчарево, ул. „Самоковско шосе”, до ресторант „Лебед”, представляващ паркинг с площ 600 кв.м., отдаден за ползване на „Клаули Фоксуел” ООД.


Решение № 233 от 22.03.2007 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот  ХІХ, кв. 60, гр. Банкя с площ 650 кв.м., срещу поземлен имот № 363 с площ 398 кв.м. и № 365 с площ 347 кв.м., кв. 14 по плана на с. Иваняне, гр. Банкя, собственост на „Банкя Палас” ООД.


Решение № 234 от 22.03.2007 година

За подобряване на транспортното обслужване на живеещите и работещите на територията на район “Искър”.


Решение № 235 от 22.03.2007 година

За подобряване на транспортното обслужване на живеещите и работещите на територията на район “Искър”.


Решение № 236 от 22.03.2007 година

За промяна в щатната численост на ОКИ – Дом на културата „Красно село” и в тази връзка – завишаване бюджета на Дирекция „Култура и образование”, отдел „Култура”.


Решение № 237 от 22.03.2007 година

За финансиране на проект “Младите в Младежкия”.


Решение № 238 от 22.03.2007 година

За преминаване на Камерен ансамбъл „Софийски солисти” от Общински културен институт „Надежда” към Общински културен институт – Дом на културата „Красно село”.


Решение № 239 от 22.03.2007 година

За именуване на ЦДГ № 150, район „Оборище” с името „Калина”.