Решение № 882 от 09.11.2006 година

За наименуване на безименна улица в район “Лозенец” с името ул. “Йосиф Петров”.


Решение № 883 от 09.11.2006 година

За изграждане на паметник по „Приказка за стълбата” на Христо Смирненски.


Решение № 884 от 09.11.2006 година

За удължаване срока на дейност на Временната комисия, създадена с Решение № 734 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 885 от 09.11.2006 година

За поправяне на явни фактически грешки в Решение № 713 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г. на СОС и Решение № 785 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на СОС за намаляване състава на управителните тела на общинските търговски дружества.


Решение № 886 от 09.11.2006 година

За одобряване на техническо задание за избор на консултант за приватизация на „Топлофикация - София” АД.


Решение № 887 от 09.11.2006 година

За даване на мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на  „Топлофикация - София” АД, което ще се проведе на 29 ноември 2006 г. от 12,00 ч. в сградата на дружеството, ул. „Ястребец” № 23 Б.


Решение № 888 от 09.11.2006 година

За сключване на спогодба между Столичната община и Александър Иванов Караминков, Елена Петрова Коледарова и Марина Петрова Коледарова-Станева за изплащане на обезщетение за ползване на недвижим имот, находящ се на ул. „6-ти септември” № 47, ет. 1 за периода от 21 май 2001 г. до 31 юли 2005 г.


Решение № 889 от 09.11.2006 година

За Ресурсен център за социална рехабилитация и интеграция 73 СОУ.


Решение № 890 от 09.11.2006 година

За допълване на Решение № 831/26.10.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 891 от 09.11.2006 година

За увеличаване с парична вноска участието на Столичната община в капитала на „Общинска застрахователна компания” АД за поддържане структурно дялово участие от 9,57 % на общината.


Решение № 892 от 09.11.2006 година

За провеждане на открита процедура за възлагане на охраната на общинските училища, детски заведения и други общински обекти на територията на Столичната община за 2007 г. съгласно Закона за обществените поръчки.


Решение № 893 от 23.11.2006 година

За избор на нови кметове на Район „Слатина” и на Район „Витоша”.


Решение № 894 от 23.11.2006 година

За приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 


Решение № 895 от 23.11.2006 година

За изменение и допълнение на Правилника за дейността на СОАП във връзка с изменение на ЗПСК, обн. ДВ, бр. 72 от 01.09.2006 г.


Решение № 896 от 23.11.2006 година

За определяне на експерт-счетоводител за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2006 г. на търговски дружества с общинско имущество.


Решение № 897 от 23.11.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 30 000 лв. на аварийна подмяна на котел в отоплителна инсталация на 124-то ОУ “В. Левски”, район “Подуяне”.


Решение № 898 от 23.11.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ ремонта на училища, детски заведения и детски ясли на територията на район “Панчарево” през 2006 г.


Решение № 899 от 23.11.2006 година

За финансиране на проект “На разговор сред свои” в Цариброд и Босилеград.


Решение № 900 от 23.11.2006 година

За допълнение на Решения № 745, № 746 и № 747 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на Столичния общински съвет за откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищни имоти.


Решение № 901 от 23.11.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.