Решение № 862 от 09.11.2006 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински имот без планоснимачен номер с площ 284 кв. м., придаваем към УПИ ІІ-152, кв. 25 по плана на град София, м. с. Кривина.


Решение № 863 от 09.11.2006 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински поземлен имот с планоснимачен номер 1918 с площ 221 кв. м., придаваем към УПИ ХV-797 от кв. 9, по плана на град София, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново”.


Решение № 864 от 09.11.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ХХ-809 (двадесети, отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин и девет), находящ се в квартал 14 (четиринадесет), м. “Витоша - ВЕЦ-Симеоново”, район “Лозенец”.


Решение № 865 от 09.11.2006 година

За процедура по § 6, ал. 5 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 94-В-491/2005 г.


Решение № 866 от 09.11.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за УПИ І-1665, УПИ ІІ - за кооп. пазар, квартал № 59, м. Бул. „Ломско шосе”, район „Надежда”.


Решение № 867 от 09.11.2006 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване на УПИ ХV-265, кв. 5 по плана на с. Клисура.


Решение № 868 от 09.11.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 08-16-99/2006 г.


Решение № 869 от 09.11.2006 година

За  откриване производство по отчуждаване на поземлен имот и реални части от поземлени имоти – частна собственост №№ 1660 – кв. 53А, 53, 1661 – между кв. 45 и кв. 53А, 1665 – кв. 53А, 1666 – между кв. 45 и кв. 53А, 1670 – кв. 53А, 1671 – между кв. 45 и кв. 53А, 1674 – кв. 53А, 1675 – между кв. 45 и кв. 53А, 1676 – между кв. 45 и кв. 53А, м. Бул. “Сливница”, засягащи се от изграждането на обект “Бул. “Панчо Владигеров” от о.т. 137 до о.т. 185 по реда и условията на глава ІІІ от Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване №№ РД-40-105/23.11.2006 г.; РД-40-108/23.11.2006 г.; РД-40-121/23.11.2006 г.; РД-40-107/23.11.2006 г.; РД-40-104/23.11.2006 г.; РД-40-109/23.11.2006 г.; РД-40-110/23.11.2006 г.; РД-40-111/23.11.2006 г.; РД-40-106/23.11.2006 г.


Решение № 870 от 09.11.2006 година

За  откриване производство по отчуждаване на части от  поземлени имоти № 2731, кв. 28 и 29, № 3545, кв. 28, № 1515, кв. 24а, № 1113, кв. 24а, № 1288, кв. 25 и 26, № 2730,  кв. 27, № 2732, кв. 28 и 29, № 3590, кв. 28 и 29, № 3591, кв. 29, № 2751, кв. 28 и 29, № 1292, кв. 27, № 1380, кв. 27 и 29, № 1381, кв. 29 и 31, м. „Малинова долина” – частна собственост, засягащи се от изграждането на обект – улична мрежа в местност „Малинова долина”, по реда и условията на Закона за общинската собственост.

Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване №№ РД-40-100/23.11.2006 г.; РД-40-102/23.11.2006 г.; РД-40-103/23.11.2006 г.; РД-40-112/23.11.2006 г.; РД-40-113/23.11.2006 г.; РД-40-114/23.11.2006 г.; РД-40-115/23.11.2006 г.; РД-40-116/23.11.2006 г.; РД-40-117/23.11.2006 г.; РД-40-118/23.11.2006 г.; РД-40-119/23.11.2006 г.; РД-40-120/23.11.2006 г.; РД-40-122/23.11.2006 г.


Решение № 871 от 09.11.2006 година

За отмяна на Решение № 210 по Протокол 75 от 13.04.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 872 от 09.11.2006 година

За прогласяване на придобивна давност в полза на Столичната община върху имоти, находящи се на ул. “Екзарх Йосиф” № 70, ул. “Екзарх Йосиф” № 58, ул. “Чумерна” № 2 и ул. “Васил Друмев” № 40, в град София, район “Оборище”.


Решение № 873 от 09.11.2006 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж, при условията на чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, за урегулиран поземлен имот ХІІІ-481, кв. 34, местност в. з. “Беликата”, с. Панчарево, по преписка № 0823-123/2006 г.


Решение № 874 от 09.11.2006 година

За обявяване на двуетажна сграда, находяща се в ЖК “Света Троица”, бул. “Сливница” № 45, от публична в частна общинска собственост, по преписка № 08-12-51/2006 г .


Решение № 875 от 09.11.2006 година

За жилищна сграда, находяща се на територията на район „Подуяне”, кв. Х. Димитър, ул. „Градинарска” № 5 А и допълнение на Решение № 264 на Столичния общински съвет от 21.04.2005 г., Протокол № 46, т. 16 от дневния ред.


Решение № 876 от 09.11.2006 година

За отмяна на точка 1 и точка 2 от Решение № 683 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 877 от 09.11.2006 година

За сключване на допълнителни споразумения към договори за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинските читалища на територията на район “Витоша”.


Решение № 878 от 09.11.2006 година

За предоставяне за безвъзмездно управление на технологично училище “Електронни системи” към Технически университет на сградата на бившия Междуучилищен център за трудово политехническо обучение.


Решение № 879 от 09.11.2006 година

За отдаване под наем чрез конкурс на част от общински имот в 34 ОУ “Стою Шишков”, район “Красно село”.


Решение № 880 от 09.11.2006 година

За  приключване ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория V – София” ЕООД – в ликвидация, освобождаване от отговорност на ликвидаторите и заличаване на дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.


Решение № 881 от 09.11.2006 година

За  учредяване на награда на гр. София за високи творчески постижения на Първото национално младежко триенале.