Решение № 842 от 09.11.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ в размер до 19 500 лева на район “Овча купел” за дофинансиране на проект за изграждане на “Център за административно обслужване на граждани” на едно гише.


Решение № 843 от 09.11.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 844 от 09.11.2006 година

За промяна характера на собствеността върху: Спортен комплекс (стадион), находящ се в гр. Бухово, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци”, АОС № 168/18.03.1997 г. /085-06/, от публична в частна и откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 845 от 09.11.2006 година

За заявление от г-н Бойко Борисов, кмет на Столичната община, за връщане за ново обсъждане на Решение № 770 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 846 от 09.11.2006 година

За заявление от г-н Бойко Борисов, кмет на Столичната община, за връщане за ново обсъждане на Решение № 740 по Протокол № 89 от 12.10.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 847 от 09.11.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект - трафопост (КТП), върху имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ УП - общ. за озеленяване и трафопост, кв. 312Д, м. „Красно село - Плавателен канал", район „Красно село", на „Електроразпределение - Столично" АД, по преписка № 26-00-5336/2006 г.


Решение № 848 от 09.11.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трансформаторен пост ХVІІ - за ОЖС, трафопост и озеленяване, кв. 306, м. „Красно село – Център”, район „Красно село.

Заповед на кмета на Столична община № РД-564-143/01.12.2006 г.


Решение № 849 от 09.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост върху апартамент и ателие в сградата на бул. „Васил Априлов” № 10-12 чрез доброволна делба между Столичната община и Борис Георгиев Бояджиев.


Решение № 850 от 09.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от помещение, находящо се в район „Искър”, ЖК „Дружба – І-ва част”, до блок 67 (по преписка № 08-14-84/2006 г.).

Договор за продажба № РД-561-859/22.12.2006 г.


Решение № 851 от 09.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с планоснимачен № 357, кв. 32, м. „Факултета”, и процедура по чл. 17, ал. 3, във връзка с ал. 5 от ЗУТ, относно сключване на предварителен договор за ПУП на поземлен имот с планоснимачен № 357 от квартал № 32, местност „Факултета”, находящ се в град София, район „Красна поляна”.


Решение № 852 от 09.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с пл. № 1353, кв. 86 по плана на гр. София, м. „Горубляне”, чрез замяна на отредените за улица части от имота, срещу частите, попадащи в УПИ ХХVІІІ-52 и УПИ ХХVІ-53.


Решение № 853 от 09.11.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на имот – частна общинска собственост, находящ се в район „Надежда” на улица „Ген. Жостов”, урегулиран поземлен имот ІІІ - КОО (трети), отреден за комплексно обществено обслужване, квартал 36 (тридесет и шести), местност ЖК „Толстой”, срещу жилища – собственост на ЕТ „МИЛВА КОМЕРС – МИЛКА НЕСТОРОВА”.


Решение № 854 от 09.11.2006 година

За замяна на УПИ ІІІ, кв. 175, м. „Пробив бул. „П. Славейков”, срещу жилищни имоти – собственост на Христо Стоичков.


Решение № 855 от 09.11.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 4 от НРПУРОИ (по преписка № 94-С-264/2002 г.) на общински жилищен имот, находящ се в гр. София, ул. „Екзарх Стефан” № 84, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на Снежанка Георгиева Дамянова.


Решение № 856 от 09.11.2006 година

За търг за продажба на урегулиран поземлен имот І - СО, кв. 90а, м. „Слатина – Христо Смирненски”, по преписка на Столичната община с вх. № 26-00-1945/2005 г.


Решение № 857 от 09.11.2006 година

За замяна по реда на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХVІІІ за коо с площ 1140 кв. м, кв. 51 по плана на гр. София, м. “кв. Обеля 25а - стар”, срещу равностойни жилищни имоти, собственост на „САНТАРА” ООД.


Решение № 858 от 09.11.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 27 с площ от 580 кв. м., кв. 39, м. “ГГЦ - Зона В-17”, район “Сердика”, срещу жилищен имот – собственост на “ТЕКСТРОН” ЕООД, по преписка № 08-05-193/2005 г.


Решение № 859 от 09.11.2006 година

За изменение на Решение № 97/16.06.2003 г. по Протокол № 54 на Столичния общински съвет.

Договор за замяна № РД-562-55/22.03.2007 г.


Решение № 860 от 09.11.2006 година

За процедура за изменение на плана за регулация за урегулирани поземлени имоти ІV-934, V-934, VІ-934, VІІ-931, 933 и поземлен имот с планоснимачен номер 935, всичките от квартал № 65 по плана на село Казичене, находящи се в град София, район “Панчарево”, село Казичене, по преписка вх. № 08-23-5/2006 г. на СО.


Решение № 861 от 09.11.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.