Решение № 802 от 26.10.2006 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване семейството на Рамие Феимова Феимова по молба вх. № 94-Р-121/08.05.2006 г. и становище на кмета на район “Панчарево” с изх. № 0700-433/12.06.2006 г.

Заповед на кмета на Район "Искър" № 77-и-9/13.11.2006 г.


Решение № 803 от 26.10.2006 година

За промяна предназначението на общински нежилищен имот – портиерско жилище в ЖК “Зона Б-18”, бл. № 4, кв. 126, 127, в жилищен.


Решение № 804 от 26.10.2006 година

За изкупуване от Столичната община на недвижим имот, собственост на Станимир Василев, Красимир Василев, Надежда Василева, Иванка Рагева, Виолета Михайлова, Марияна Петрова и Антоанета Чихал, във връзка с възстановяване на градски стадион Банкя.

Заповед на кмета на Столична община № РД-561-793/14.12.2006 г.


Решение № 805 от 26.10.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на 8 РПУ–СДВР недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ЖК „Дружба-2”, бл. 227, представляващ нежилищно помещение в подблоковото пространство, по преписка № 08-14-66/2006 г.


Решение № 806 от 26.10.2006 година

За предоставяне за нуждите на 06 РПУ–СДВР за безвъзмездно ползване на масивна сграда – частна общинска собственост, находяща се  на бул. „Бр. Бъкстон” № 20 А.


Решение № 807 от 26.10.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ І-„за ЖС” и УПИ ІІ-264,1291 от кв. 2б, местност „Люлин-център” по плана на град София, по преписка вх. № 08-19-213/2006 г. на Столичната община.


Решение № 808 от 26.10.2006 година

За процедура по прекратяване на съсобственост и доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІІІ – 88, общ. и улица, от квартал № 27, м. “ЖК Левски – зона Г”, район “Подуяне”.


Решение № 809 от 26.10.2006 година

За процедура по чл. 17, ал. 5, във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за недвижим имот, находящ се в град София, район “Подуяне”, съставляващ УПИ ХІ-719 от квартал № 19, м. “Левски - зона В”, по преписка 6602-113/2006 г.


Решение № 810 от 26.10.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ І - за ЖС, кв. 50, местност “Студентски град”.

Договор за замяна № РД-562-340/29.12.2006 г.


Решение № 811 от 26.10.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 0810-66/2006 г.

Договор за замяна № РД-562-35/22.02.2007 г.


Решение № 812 от 26.10.2006 година

За откриване на процедура относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, на 7 (седем) класни стаи и сервизни помещения с обща площ от 381,40 кв. м., заемащи четвъртия етаж от сградата на 8 СОУ “Васил Левски”, район “Студентски” – за частна учебна дейност.


Решение № 813 от 26.10.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Фондация “Всяко дете” на недвижим имот – публична общинска собственост, за разкриване на “Център за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания”.


Решение № 814 от 26.10.2006 година

За изменение на Решение № 66 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет - т. 3 в частта, в която се предоставят безвъзмездно на „МЗГ за нуждите на ОСЗГ „Овча купел” – район Банкя -  общински помещения, като вместо упоменатите в посоченото решение помещения се впишат описаните в доклада, а именно стая № 2 с площ 19 кв. м., стая № 3 с площ 15,50 кв. м., стая № 4 с площ 16 кв. м., находящи се на първи етаж от общинска сграда на адрес: гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 5, актувана с АОС № 121/18.09.1997 г. на район „Банкя” и вместо „срок до края на съществуването на службите” се впише „срок до 10 години”.


Решение № 815 от 26.10.2006 година

За отмяна на Решение № 301 по т. 28 от Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на Столичния общински съвет и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 14б – за урегулиран поземлен имот УПИ І – 689, 878, местност бул. “Пиротски” – район “Люлин”.


Решение № 816 от 26.10.2006 година

За процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за  УПИ VІІ-824, кв. 4, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии”.


Решение № 817 от 26.10.2006 година

За обявяване на помещение, находящо се в район „Кремиковци”, с. Яна, ул. „Левски” № 17, отредено за ритуална зала – от публична в частна общинска собственост.


Решение № 818 от 26.10.2006 година

За разкриване на Кризисен център за деца – жертви на трафик в с. Пасарел в сградата на ЦДГ № 182.


Решение № 819 от 26.10.2006 година

За формиране на паралелки под минималния брой в 146 ОУ „Патриарх Евтимий” – с. Волуяк и 175 ОУ „Васил Левски” – с. Мрамор, на територията на район „Връбница”.


Решение № 820 от 26.10.2006 година

За финансиране на маломерна паралелка – ­ІІІ клас в 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, находящо се в район „Сердика”, ул. „Г. С. Раковски” № 20.


Решение № 821 от 26.10.2006 година

За одобряване на паралелки с минимален брой ученици в 152 ОУ, с. Мърчаево, район „Витоша”.