Решение № 762 от 12.10.2006 година

За прекратяване на съсобственост (по преписка № 08-08-77/2004 г.), чрез продажба на съсобствениците на общинския дял от правото на собственост върху незастроен УПИ ХІ общ. (единадесет) с площ 590 кв.м., от кв. 86, по плана на София, м. “Изток”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-561-672/03.11.2006 г.


Решение № 763 от 12.10.2006 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на подробен устройствен план чрез продажба на реална част от общински имот в район “Сердика”, по преписка № 26-00-1170/2005 г.


Решение № 764 от 12.10.2006 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на подробен устройствен план чрез продажба на реална част от общински имот в район “Сердика”, по преписка № 26-00-1170/2005 г.

Договор за замяна № РД-562-33/20.02.2007 г.


Решение № 765 от 12.10.2006 година

За отмяна на Решение № 178 по Протокол № 57/07.08.2006 г. на Столичният общински съвет и изменение на Решение № 54 по Протокол № 68/30.01.2006 г. на Столичният общински съвет.


Решение № 766 от 12.10.2006 година

За отдаване под наем, при условията на чл. 17 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на терен от около 800 кв.м. отреден за площад “Иван Вазов” съгласно одобрения застроителен и регулационен план на м. “Булевард България – ІІ част”, заключен между бул. “П.Ю.Тодоров”, ул. “Мидия” и ул. “Мила родина” със заповед № 153/26.03.1980 г. на главния архитект на София, като се осигури безопасен достъп на пешеходците от подлез “П.Ю.Тодоров” (пазар “Иван Вазов”) и безпрепятстваното им преминаване.


Решение № 767 от 12.10.2006 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Емил Цветанов Иванов по докладна записка вх. № 08-19-143/ 03.05.2006 г.


Решение № 768 от 12.10.2006 година

За отмяна на Решение № 53 по Протокол № 37 от 19.12.1997 г. на СОС и процедура по чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост за продажба на апартамент № 3, на етаж 1, вход В, блок 124, ЖК „Западен парк” – район „Красна поляна”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-561-756/06.12.2006 г. 
Договор за продажба № РД-561-159/23.03.2007 г.


Решение № 769 от 12.10.2006 година

За отдаване под наем част от общински имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Връбница”, с. Волуяк.


Решение № 770 от 12.10.2006 година

За продължаване на наемните правоотношения между СО – „Район „Студентски” и Сдружение „Спортен клуб по фитнес и културизъм – Ариес”.


Решение № 771 от 12.10.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица-центъра с площ от 155 кв.м., представляващ част от първия етаж на сградата на Културния дом, отдаден за сладкарница, АОС № 673/23.09.1998 г. с наемател „Алфа ЕМ” ЕООД.


Решение № 772 от 12.10.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ” № 37  с площ от 52 кв.м., представляващ едноетажна масивна сграда,  отдаден на ЕТ „Стефан Андреев” за ползване като магазинно помещение по АОС № 1434/12.05.  2000 г.


Решение № 773 от 12.10.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица - центъра с площ от 92 кв.м., представляващ магазин за текстил, долепен до сградата на културния дом, отдаден на ЕТ “Божана-Димитър Амзин” за ползване като магазин за текстил по АОС № 674/23.09.1998 г.


Решение № 774 от 12.10.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, местност “Дебело гуно” с площ от 104 кв.м., представляващ сграда, отдаден за магазин за хранителни стоки,  АОС № 2417/27.05.2004 г. с наемател ЕТ “Светла Борисова”.


Решение № 775 от 12.10.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица-центъра с площ от 124 кв.м., представляващ гастроном, долепен до сградата на културния дом, отдаден на ЕТ “Иван Владков” за ползване като гастроном по  АОС № 675/23.09.1998 г.


Решение № 776 от 12.10.2006 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ водоем с площ от 67 000 кв.м., находящ се в с. Кривина – местност „Корията”, район „Панчарево”.


Решение № 777 от 12.10.2006 година

За продължаване на договор за наем на Сирийското училище „Омар Ал Мухтар” в сградата на 145 СОУ „Симеон Радев”, район „Младост” за срок от 3 години.


Решение № 778 от 12.10.2006 година

За разкриване на 70 допълнителни яслени места в самостоятелните детски ясли, функциониращи на територията на град София.


Решение № 779 от 12.10.2006 година

За опрощаване на несъбираеми дългове на граждани.


Решение № 780 от 12.10.2006 година

За промяна на т. 2 на Решение № 502 от 25.11.2004 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 781 от 12.10.2006 година

За наименуване на улици в район “Витоша”.