Решение № 722 от 28.09.2006 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд „Резервен” и настаняване на Виолета Миладинова Цветанова, по молба вх. № 94-В-79/14.02.2006 г.


Решение № 723 от 28.09.2006 година

За настаняване в общинско жилище под наем семейството на Добринка Василева Баракова, чието непълнолетно дете се нуждае от специализирано лечение и обучение, по молба вх. № 94-Д-5/11.01.2006 г.


Решение № 724 от 28.09.2006 година

За присъединяване на град София към Европейската социална мрежа като асоцииран член.


Решение № 725 от 28.09.2006 година

За внасяне на предложение по реда на чл. 36, ал. 4 от Закона за устройство на територията до министъра на регионалното развитие и благоустройството за даване на разрешение по реда на чл. 36, ал. 5 от ЗУТ по проект за изменение на подробен устройствен план за УПИ ІХ-12, кв. 421, м. “Центъра”, предвиждащ отклонения по-големи от установените в чл. 36, ал. 3 от ЗУТ норми за разстояния между сградите през улица.


Решение № 726 от 28.09.2006 година

За възлагане на актуализация на подробния устройствен план на м. “Южен парк ІІ-ра част” и на подробния устройствен план на м. “ГГЦ, Зона Г6-части” в обхвата на кв. 369 (“Южен парк І-ва част”).


Решение № 727 от 28.09.2006 година

За промяна в текста на т. 2 от Решение № 653 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г. на Столичния общински съвет за допусната грешка.


Решение № 728 от 28.09.2006 година

За наименуване на улици в район „Младост”.


Решение № 729 от 28.09.2006 година

За наименуване на безименна улица в район “Връбница” с името ул. “Гергьовден”.


Решение № 730 от 28.09.2006 година

За недовършени обезщетителни процедури за предоставяне на жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.


Решение № 731 от 28.09.2006 година

За недовършени обезщетителни процедури за предоставяне на жилища на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ.


Решение № 732 от 28.09.2006 година

За даване мандат на представителите на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Топлофикация – София” АД, което ще се проведе на 29 септември 2006 г. от 12,00 часа в сградата на дружеството.


Решение № 733 от 28.09.2006 година

За даване мандат на представителя на Столична община и представителите на “Софийски имоти” ЕАД и “Паркинги и гаражи” ЕАД в общото събрание на “Общинска застрахователна компания” АД, което ще се проведе на 03.10.2006 г.


Решение № 734 от 28.09.2006 година

За създаване на Временна комисия за разследване на причините и отговорността за рухването на сградата на ул. “Алабин” № 39 на 19.09.2006 г.


Решение № 735 от 28.09.2006 година

За предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на район „Слатина” Столична община.


Решение № 736 от 12.10.2006 година

За приемане на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 737 от 12.10.2006 година

За включване на нови булеварди и улици в зоната на краткотрайно платено паркиране „Синя зона”.


Решение № 738 от 12.10.2006 година

За промяна на бюджета на Столична община.


Решение № 739 от 12.10.2006 година

За информация за изпълнение на Решение на Столичния общински съвет № 563/28.07.2005 г. и промяна на седалището на “Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 740 от 12.10.2006 година

За структурни промени в Столичен медицински холдинг ЕАД.


Решение № 741 от 12.10.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд в размер до 20 000 лева за преустройство в административна сграда на район “Лозенец” на бул. “В. Левски” № 2 за приспособяване на помещения за приемна и фронт-офис на района.