Решение № 622 от 27.07.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ на извършване на основен ремонт на тоалетни и санитарни помещения в 32-ро СОУ “Св. Климент Охридски” – район “Възраждане” през 2006 г.


Решение № 623 от 27.07.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от кмета на Столичната община на Решение № 524 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г. на Столичния общински съвет.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно, в часттa, с която е спряно изпълнението на Решение № 524 по Протокол № 83/13.07.2006 г.


Решение № 624 от 27.07.2006 година

За даване на мандат на представителите на Столичната община за участие в общото събрание на акционерите на “Топлофикация София” АД.


Решение № 625 от 27.07.2006 година

За утвърждаване на Договор за продажба на топлинна енергия, подписан от “Ню Енерджи Вижън” АД в качеството му на независим производител на топлинна енергия посредством топлоносител – гореща вода, и “Топлофикация София” АД.


Решение № 626 от 27.07.2006 година

За резултати от оценяването на офертите по тръжната процедура за нова система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.


Решение № 627 от 27.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 628 от 27.07.2006 година

За определяне на метода за приватизация на 217 680 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на “Пътища и съоръжения” ЕАД.


Решение № 629 от 27.07.2006 година

За определяне на метода за приватизация на 913 529 броя поименни акции, общинска собственост, представляващи 100 % от капитала на “СКГТ – Трансремонтстрой” ЕАД.


Решение № 630 от 27.07.2006 година

За определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на “Централна автогара” АД.


Решение № 631 от 27.07.2006 година

За определяне на метода за приватизация на общинското участие в капитала на “СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ” АД.


Решение № 632 от 27.07.2006 година

За отпускане на целева финансова подкрепа на Националната художествена академия за изложба по повод деня на София – 17 септември.


Решение № 633 от 27.07.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-1960 с площ от 1070 кв. м., кв. 24, м. “Дианабад”, район “Изгрев”, срещу жилищни имоти – собственост на “ИНТЕРСТРОЙ ЮНИОН” ЕООД, по преписка № 2600-1426/06 г.


Решение № 634 от 27.07.2006 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: урегулирани поземлени имоти – УПИ ХVІІІ-392, от кв. 166, целия с площ от 530 кв. м., УПИ ХVІ-218, кв. 184, с площ от 1 885 кв. м. – и двата имота в местност ЖК “Гърдова глава”,  както и УПИ І-554 с площ от 374 кв. м. и УПИ ІІ-553 с площ от 560 кв. м. – от квартал 60, местност ЖК “Карпузица”, район “Витоша”, срещу жилищни имоти – собственост на фирма “ДАМЕКС” ЕООД, по преписка № 08-17-199/2004 г.


Решение № 635 от 27.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот без пл. № с площ от 3 060 (три хиляди и шестдесет) кв. м. – реална част от УПИ І-57, 58, 59, 60, общ. от кв. 7е по плана на м. “Бул. България”, срещу поземлен имот с пл. № 59 с площ от 374 кв. м. от кв. 7, м. “Бул. България – ІІ-ра част” – собственост на фирма “НИКМИ” АД, по пазарни цени – преписка № 0810-138/2006 г.


Решение № 636 от 27.07.2006 година

За замяна по пазарни цени на правото на собственост върху жилище, частна общинска собственост – апартамент № 3 (по ценообразуване апартамент № 2) със застроена площ 24,30 кв. м., находящ се в гр. София, ул. “Емине” № 10, бл. 45, вх. В, етаж 1, срещу равностоен жилищен имот, собственост на Михаил Матеев Светлев.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-239/09.11.2006 г.
Договор за замяна № РД-562-279/14.12.2006 г.


Решение № 637 от 27.07.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот – ПИ с пл. № 149 в квартал 4, местност “Територии, прилежащи на пътен възел “Околовръстен път – бул. “Сливница”, район “Връбница”, срещу жилищни имоти – собственост на “БРЕЙН КОМЕРС” ООД, по пазарни цени – преписка № 08-20-68/2006 г.


Решение № 638 от 27.07.2006 година

За отмяна на Решение № 826 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС и замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, жилищната сграда на ул. “Кочани” № 2А, м. “Гео Милев – Подуяне – Редута”, вх. “Б”, трети жилищен етаж, ап. № 21, по преписка № 0814-164/04 г./15.04.2005 г.


Решение № 639 от 27.07.2006 година

За даване на съгласие за извършване на продажба чрез търг на недвижими имоти, включени в капитала на “Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 640 от 27.07.2006 година

За учредяване безвъзмездно право на строеж на Частно езиково училище “ДОРИС ТЕНЕДИ” за изграждане на училищна сграда в поземлен имот пл. № 1092, попадащ в УПИ ІІІ, отреден “За училище и трафопост”, в кв. 39, м. “Красно село – Стрелбище”.


Решение № 641 от 27.07.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ VІ-458, СО, кв. 2, местност “Детски град” по плана на с. Панчарево.