Решение № 401 от 25.05.2006 година

За наименуване на улица с името ул. “Виолета Минкова”.


Решение № 402 от 25.05.2006 година

За наименуване на улица с името ул. “Пчелица”.


Решение № 403 от 25.05.2006 година

За наименуване на улица с името ул. “Ружица”.


Решение № 404 от 25.05.2006 година

За поставяне на паметна плоча на проф. д-р Петър Николов.


Решение № 405 от 25.05.2006 година

За наименуване на улици в район „Витоша”.


Решение № 406 от 25.05.2006 година

За наименуване на улица с името ул. “Бойка войвода”.


Решение № 407 от 25.05.2006 година

За предложение за удостояване със званието “Почетен гражданин на София” – Албена Денкова и Максим Ставийски – световни шампиони по фигурно пързаляне – танцови двойки.


Решение № 408 от 25.05.2006 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на 134-то СОУ “Димчо Дебелянов” част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. “Брегалница” № 48, представляващ нежилищни помещения на втори етаж от сградата на ОДЗ № 1, по преписка № 2100-431/2005 г.


Решение № 409 от 25.05.2006 година

За проучване на сигнали за пропуски и слабости в дейността на “Софинвест” ЕООД и предприемане на мерки за отстраняването им.


Решение № 410 от 25.05.2006 година

За поставяне на бронзова пластика на “Св.Св. Кирил и Методий” при НДК.


Решение № 411 от 25.05.2006 година

За приемане на решение точка 1 от дневния ред на заседанието на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране на Столичния общински съвет, насрочено за 29.05.2006 г., да бъде разглеждана при закрити врати.


Решение № 412 от 08.06.2006 година

За Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.


Решение № 413 от 08.06.2006 година

За промяна на Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Приложения към наредбата


Решение № 414 от 08.06.2006 година

За промяна обхвата на режима за кратковременно платено паркиране “синя зона”.


Решение № 415 от 08.06.2006 година

За поименен списък на обектите, които да бъдат изграждани със средства от банковия кредит, съгласно изискванията, отразени в т. 3 на Решение № 273 по Протокол № 75/13.04.2006 г. на Столичния общински съвет. 


Решение № 416 от 08.06.2006 година

За приемане на годишна задача за дейност “Чистота” за 2006 г.


Решение № 417 от 08.06.2006 година

За изпълнение на Решение № 302 по Протокол № 47 от 12.05.2005 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 418 от 08.06.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ преустройството на ІІ-рия етаж на сградата на районна администрация район “Средец” за създаване на фронт-офис за обслужване на граждани на едно гише по пилотен проект за подобряване административното обслужване на населението на гр. София.


Решение № 419 от 08.06.2006 година

За увеличение числеността на персонала на делегираните от държавата дейности в Заведенията за социални услуги по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.


Решение № 420 от 08.06.2006 година

За откриване на производство по отчуждаване по реда и условията на ЗОС на реални части от поземлени имоти №№ 765, 766 и 767, кв. 1, м. “Кумарица” – частна собственост на физически лица, засягащи се от изграждането на обект “Помпена станция за битови води и помпена станция за дъждовни води” – кв. Кумарица, гр. Нови Искър”, включен в проект “Воден сектор на гр. София” с финансиране на строителството по програма ИСПА.