Решение № 181 от 23.03.2006 година

За отписване от списъка на ДМА на „Водоснабдяване и канализация – София” ЕАД на част от недвижим имот.


Решение № 182 от 23.03.2006 година

За отказ, поради нарушаване на изискванията на приватизационния закон на постъпило предложение за изкупуване на обект, общински нежилищен имот по реда на чл. 35 от ЗППДОбП (отм.) във връзка с § 17, ал. 3 от ПЗР на ЗПСК.


Решение № 183 от 23.03.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на Решение № 115 по Протокол № 71 от 23.02.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 184 от 23.03.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 279, кв. 212, м. „Гърдова глава” – частна собственост на физически лица, засягаща се от изграждането на обект – улица-тупик от о.т. 544 - о.т. 555 до о.т. 555А, обслужваща кв. 212, м. „Гърдова глава”.


Решение № 185 от 23.03.2006 година

За изменение и допълване на Решение № 89 по Протокол № 69 от 09.02.2006 г. за продажба на поземлен имот планоснимачен № 13, квартал 225, местност „Център - Западно направление”, включен в капитала на „Софийски имоти” ЕАД и предвиден за апорт в капитала на „Инвестиционна компания - София” ЕАД.


Решение № 186 от 23.03.2006 година

За отмяна на Решение № 825 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на Столичния общински съвет и замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се на ул. „Елемаг” № 26, секция Б, ет. 6, ап. 9, срещу жилище – собственост на Ясен Петров Маринов и Ивета Петрова Крапчева –Маринова, по преписка № 94-Я-26/12.07.2005 г.


Решение № 187 от 23.03.2006 година

За поправка на явна фактическа грешка в Решение № 590 по Протокол № 59/21.09.2005 г.


Решение № 188 от 23.03.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез продажба на поземлен имот № 182, част от УПИ ХІ-„за ОЖС и магазини”, кв. 1, местност "ж.к. Хаджи Димитър” – общинска собственост, на собствениците на имот № 183 – Димитър Иванов Димитров и Иво Иванов Димитров.


Решение № 189 от 23.03.2006 година

За прекратяване на съсобственост в жилищни сгради и поземлени имоти пл. №№ 541 и 542, кв. 60а, м. „Бул. Бъкстон - ІІ част”, чрез изкупуване на общинските идеални части от тях от съсобствениците - Мария Иванова Георгиева и Григор Димитров Тодоров.


Решение № 190 от 23.03.2006 година

За процедура по § 8 от ЗУТ, за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХІІ-440, УПИ ХІІІ-440, УПИ ХХІ-440 и УПИ ХХ - за училище, кв. 17, м. „Бул. Цар Борис ІІІ”.


Решение № 191 от 23.03.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на комплектен трафопост върху части от урегулиран поземлен имот ХІ и урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 172, м. „Гео Милев - Подуяне - Редута”.


Решение № 192 от 23.03.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІІІ-1000, СО, целият с площ от 2 115 от квартал 33В, местност „Люлин 2” по плана на град София, собственост на Георги Цветанов Йомов и съпругата му Людмила Любенова Йомова, Пламен Лазаров Симов и съпругата му Миглена Добромирова Симова, по преписка вх. № 08-19-186/05 г./2006 година на Столичната община.


Решение № 193 от 23.03.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за изменение за УПИ ХІV-891, 760, кв. 14А, местност „НПЗ Изток" - м. "Къро”.


Решение № 194 от 23.03.2006 година

За възлагане на кмета на Столичната община да предложи за приемане от Столичния общински съвет на ново градоустройствено решение за част от Зона Б-2-3, м. „Център”, включваща „Женския пазар” в столицата.


Решение № 195 от 23.03.2006 година

За наименуване на улица № 1, кв. „Малинова долина” в район „Студентски”, с името ул. "Инж. Стоимен Сарафов".


Решение № 196 от 23.03.2006 година

За изменение на Решение № 819 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на СОС.


Решение № 197 от 23.03.2006 година

За финансова подкрепа на Танцов състав „Младост” при Читалище „Отец Паисий”, кв. Гниляне, гр. Нови Искър.


Решение № 198 от 13.04.2006 година

За съдействие от Столичната община на Столичната дирекция на вътрешните работи за изграждане на Система за видео наблюдение на обекти и кръстовища на територията на Столичната община.


Решение № 199 от 13.04.2006 година

За изваждане на “В и К” ЕАД от Приложение № 1 към Програма за приоритети на дейността по приватизация на Столичния общински съвет за 2006 г., приета с Решение № 133 по Протокол № 72 от 02.03.2006 г.


Решение № 200 от 13.04.2006 година

За даване на мандат за финализиране на процедурите и преговорите на “Топлофикация” АД с потенциални инвеститори за изграждане на мощности с комбиниран цикъл на производство на топлинна и електрическа енергия в районите на ОЦ “Земляне”, ОЦ “Люлин”, ТЕЦ “Изток” и ТЕЦ “София”, в изпълнение на Решение № 399 на Столичния общински съвет от 09.06.2005 г.