Решение № 522 от 13.07.2006 година

За отмяна на точка 1 от Решение № 360 по Протокол № 78/18.05.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 523 от 13.07.2006 година

За безвъзмездно финансиране със средства от СОПФ изграждането на нови светофарни уредби в София.


Решение № 524 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества, включени в ГОПРП за 2006 година.

Спряно изпълнението от Областния управител като незаконосъобразно, в частта му касаеща общинските търговски дружества "Софийски имоти" ЕАД, "Галатея 2002" ЕАД, "Спортна София" ЕАД, както и свързаното с него Решение № 623 по Протокол № 85/27.07.2006 г. на СОС.


Решение № 525 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 526 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 527 от 13.07.2006 година

За допълнение на Решение № 296 по Протокол № 76 от 27.04.2006 г. на Столичния общински съвет, с което се открива процедура по приватизация и се определя метод за приватизация на следния обект: Парокотелна централа и съоръженията към нея в УПИ І, находяща се в гр. София, СПЗ “Модерно предградие” – Обеля, обособена част от “Метрополитен” ЕАД /089-05/.


Решение № 528 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 529 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 530 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 531 от 13.07.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 532 от 13.07.2006 година

За изменение на точки 2 и 3 в Решение № 59 по Протокол № 57/07.08.2003 г. на СОС.


Решение № 533 от 13.07.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на част от поземлен имот № 3781, кв. 9а и 35, м. “Младост 1 – бул. Ал. Малинов” – частна собственост, засягащ се от обект “Улица - тупик" от о.т. 59а до о.т. 61б, м. “Младост 1 – бул. “Ал. Малинов”, по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 534 от 13.07.2006 година

За избор на изпълнители за изготвяне на анализи на правното и финансово състояние на “Географска информационна система-София” ЕООД, “Софийски имоти” ЕАД, “Софинвест” ЕООД, “Спортна София 2000” ЕАД и “Галатея 2002” ЕАД.


Решение № 535 от 13.07.2006 година

За изработване на експертно становище във връзка с предложението за увеличение на капитала на “Общинска банка” АД.


Решение № 536 от 13.07.2006 година

За приемане на предложение за площадка за временно съхранение на балираните битови отпадъци във връзка с изчерпване капацитета на съществуващите площадки „Гара Искър - промишлена зона” и ЗСК „Кремиковци”.


Решение № 537 от 13.07.2006 година

За избор на технологично решение за обработка на ТБО на гр.София.


Решение № 538 от 13.07.2006 година

За подготовка за преобразуване на “СКГТ – София” ЕООД в еднолично акционерно дружество с общинско имущество “СКГТ – София” ЕАД.


Решение № 539 от 13.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ХХІ-1052, общ. – целия с площ 860 кв. м., от квартал 2, местност “НПЯ “Червена звезда”, район “Изгрев” по плана на град София, одобрен със заповеди №№ РД-50-09-45/1985 г., РД-09-50-448/1998 г. и РД-09-50-477/09.07.2004 г. на главния архитект на София срещу жилищни имоти – собственост на фирма “БИГЛА ІІІ” ООД, по преписка № 2600-1892/2005 г., по пазарни цени.


Решение № 540 от 13.07.2006 година

За замяна на право на строеж в полза на Лиляна Кирилова Владимирова върху УПИ І, кв. 17, местност “Суха река – запад”, район “Подуяне”, отреден за “ЖС” и магазини, АОС № 2166/05.07.2005 г., с площ 1877 кв. м. за изграждане на жилищна сграда и магазини, съгласно действащ ИПРЗ, одобрен със Заповед № РД-50-09-535/11.12.2001 г.


Решение № 541 от 13.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, район “Красна поляна”, съставляващ УПИ ХV-924 – отреден за чисто производство, офиси и складове, от квартал 129, местност “Факултета”, район “Красна поляна” за жилища – собственост на фирма “БУЛПРОФИТ ЦЕНТЪР” ЕООД (преписка № 94-К-75/04 г./01.12.2005 г.).