Решение № 502 от 22.06.2006 година

За поетапно финансиране на проект “Проучване на фитопатогенните гъби по основните дървесни видове в парковете “Врана” и “Княз Борисовата градина” с оглед подобряване състоянието на растителните композиции”.


Решение № 503 от 22.06.2006 година

За откриване на процедури за отдаване на части от помещения публична общинска собственост за осъществяване на дейностите по ученическо столово хранене.

Заповед на кмета на Столична община № РД-09-848/25.08.2006 г.
Заповед на кмета на Район "Изгрев" № РД-03-09/09.10.2006 г.


Решение № 504 от 22.06.2006 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общински училища на територията на район “Илинден”.


Решение № 505 от 22.06.2006 година

За предложение за отпускане на девет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 506 от 22.06.2006 година

За наименуване на улици в район „Витоша” с имената “Зографска легенда”, “Харалан Ангелов”, “Андрей Бачковски”, “Професор Боньо Ангелов”, “Георги Баласчев” и “Владислав Граматик”.


Решение № 507 от 22.06.2006 година

За наименуване на улици в район „Витоша” с имената “Професор Тодор Боров”, “Змей Горянин”, “Професор Борис Йоцов”, “Веда Словена”, “Шарколия”, “Огюст Дозон”, “За буквите”, “Българска легенда”, “Хилендарски манастир”, “Йоан Кукузел”, “Стефан Веркович”, “Цани Гинчев”, “Сава Доброплодни” и “Професор Йордан Иванов”.


Решение № 508 от 22.06.2006 година

За наименуване на безименни улици в район “Витоша” с имената  ул. “Васил Берон”, “Иван Андрейчин”, “Алекси Попович”, Панонски легенди” и “Енински апостол”.


Решение № 509 от 22.06.2006 година

За даване мандат на председателя на Столичния общински съвет и на кмета на Столичната община да подпишат меморандум за разбирателство между Столичната община, Столичния общински съвет и Министерството на икономиката и енергетиката за съвместни действия.


Решение № 510 от 22.06.2006 година

За даване мандат на представителите на Столичната община в Общото събрание на акционерите на “Топлофикация – София” АД, което ще се проведе на 23 юни 2006 г. от 11:00 часа в сградата на дружеството.


Решение № 511 от 22.06.2006 година

За преобразуване на ЦДГ № 169 “Детска китка”, район “Надежда”, в ОДЗ № 27 “Детска китка”, предоставяне за управление на ОДЗ № 27 “Детска китка” сграда – публична общинска собственост и предоставяне безвъзмездно за ползване помещение в сградата за разкриване на раздавателен пункт на Комплекс по детско хранене с банка  “Майчина кърма”, Столична община – район “Илинден”.

Заповед на кмета на Столична община № РД-565-16/06.11.2006 г.


Решение № 512 от 22.06.2006 година

За присъединяване на град София в организацията на Европейските градове срещу наркотиците (ЕСАD) и участие в международния проект “Младежта в Европа – Програма за превенция на употребата на наркотици 2006 – 2010 г.”.


Решение № 513 от 22.06.2006 година

За отпускане на целева финансова подкрепа на Фондация “Проф. Христо Бръмбаров”.


Решение № 514 от 13.07.2006 година

За изменение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община.


Решение № 515 от 13.07.2006 година

За изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 516 от 13.07.2006 година

За изменение и допълнение на чл. 20 от Наредбата за пазарите на територията на Столична община.


Решение № 517 от 13.07.2006 година

За Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община за периода 2006 - 2010 г.


Решение № 518 от 13.07.2006 година

За спортните бази и съоръжения на територията на Столичната община.


Решение № 519 от 13.07.2006 година

За създаване на Комисия за преглед на имотите, включени в капитала или предоставени за управление на търговските дружества на Столичната община, които са обявени за приватизация.


Решение № 520 от 13.07.2006 година

За определяне на финансовата институция, която да предостави дългосрочен банков кредит в размер на 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева) за допълване финансирането на Програмата за капиталови разходи, приета с бюджета за 2006 г.


Решение № 521 от 13.07.2006 година

За заплащане на извършените дейности по поддържане на чистотата в съответствие с концесионните договори, сключени между Столичната община и “ВОЛФ-96” ООД, “ДИТЦ” АД и “Чистота София” АД.