Решение № 21 от 12.01.2006 година

За предоставяне под наем без търг или конкурс на част от общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в район "Красна поляна", ул. „Рижки проход” № 1 (бивша 10-та стоматологична поликлиника) кабинети № 6 и 7, отдясно на втория етаж, и кабинета на бившия управител, от лявата страна на втория етаж.


Решение № 22 от 12.01.2006 година

За промяна предназначението на сграда (шивашки цех), находяща се в гр. София, ул.”Хан Кубрат” № 39 (бивш „Екзарх Стефан” № 2-4), общински жилищен имот, стопанисван от район  „Надежда” /097-01/, от жилищен в нежилищен имот – частна общинска собственост, откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 23 от 12.01.2006 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект – общинска собственост.


Решение № 24 от 12.01.2006 година

За стартиране на процедура по създаване на информационна система за контрол и оптимизиране на дейността по сметосъбирането, лятното и зимно почистване на територията на Столична община.


Решение № 25 от 12.01.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – търговски комплекс, бензиностанция и газостанция в урегулиран поземлен имот І, кв. 3б, с. Казичане.


Решение № 26 от 12.01.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в поземлен имот № 2515, к.л. Г-9-8-А, м. „Горни Лозен – МТС”.


Решение № 27 от 12.01.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газостанция и обслужваща сграда в ПИ №№ 2725 и 2745, к.л. Г-9-10-Б и Г-9-10-Г, с. Лозен - Димовска бара.


Решение № 28 от 12.01.2006 година

За създалата се критична обстановка свързана с третирането и временното съхранение на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община.


Решение № 29 от 12.01.2006 година

За съфинансиране участието на Столична община в проект „Красива България” 2006 г. със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонтни работи на обекти, засегнати от наводненията през лятото на 2005 г. в район „Връбница”.


Решение № 30 от 12.01.2006 година

За обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещения в корпус „Г” на 90-то СОУ.


Решение № 31 от 12.01.2006 година

За издигане кандидатурата на град София за домакин на ХХІІ-рите Олимпийски зимни игри през 2014 г.


Решение № 32 от 12.01.2006 година

За отмяна на Решение № 853 по Протокол № 66 от 15.12.2005 г. на Столичния общински съвет и взимане на решение за продажба на акциите на Столична община в "Компания за луксозни хотели" АД.


Решение № 33 от 12.01.2006 година

За промяна в състава на ПК по финанси и бюджет, ПК по граждански права, молби и жалби, ПК по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране и ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори.


Решение № 34 от 30.01.2006 година

За приемане и одобряване за 2006 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани;
- размер на такса битови отпадъци за сметоизвозване на един съд за една година при честота на сметоизвозване един път седмично за предприятия.


Решение № 35 от 30.01.2006 година

За величаване числеността на Постоянните комисии на Столичния общински съвет по:
- Обществен ред и сигурност
- Европейска интеграция и връзки с гражданското общество
- Образование, наука, култура и вероизповедания
- Финанси и бюджет.


Решение № 36 от 30.01.2006 година

За избор на председател на Съвета по наркотичните вещества към Столичната община и допълване на състава му.


Решение № 37 от 30.01.2006 година

За намаляване на капитала на „Паркинги и гаражи” ЕАД.


Решение № 38 от 30.01.2006 година

За даване на съгласие на изпълнителния директор на „Пътища и съоръжения” ЕАД да сключи договор за банков кредит в размер до 500 000 лева.


Решение № 39 от 30.01.2006 година

За отмяна на Решение № 155 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 40 от 30.01.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІІІ-2360 с площ 1 110 кв. м., от квартал № 115А, по плана на село Лозен, район „Панчарево”, град София, собственост на Емилия Петрова Стоева и Тошко Стефанов Стоев, по преписка вх. № 08-23-14/2005 година на СО.