Решение № 321 от 27.04.2006 година

За подробен устройствен план за м. “Западно направление-част”.


Решение № 322 от 27.04.2006 година

За подробен устройствен план за м. “Западно направление-част”.


Решение № 325 от 27.04.2006 година

За преобразуване на 162-ро основно училище “Отец Паисий”, район “Кремиковци” – кв. “Ботунец”, в 162-ро средно общообразователно училище “Отец Паисий”.


Решение № 329 от 27.04.2006 година

За наименуване на улица с името “Смесна китка”.


Решение № 330 от 27.04.2006 година

За поставяне на паметни плочи.


Решение № 331 от 11.05.2006 година

За приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Столичната община (преработено, допълнено и актуализирано издание) със срок на действие 2006 – 2010 г.


Решение № 332 от 11.05.2006 година

За продължаване на експлоатацията на депото в кв. Суходол.


Решение № 333 от 11.05.2006 година

За промяна на бюджета на Столичната община.


Решение № 334 от 11.05.2006 година

За утвърждаване на жилища в сгради до три етажа – общинска собственост.

Заповед на кмета на Столична община № РД-561-675/06.11.2006 г. и договор за продажба № РД-561-694/14.11.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-776/07.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-267/11.05.2007 г.
Договор за продажба № РД-561-939/29.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-896/27.12.2006 г.
Договор за продажба № РД-561-745/05.12.2006 г.


Решение № 335 от 11.05.2006 година

За откриване производство по отчуждаване на части от поземлени имоти №№ 1291, кв. 251а (нов 1) м. “Славия” №№ 580, 567 и 69б от кв. 298, м. “Павлово - Бъкстон - Триъгълника”, частна собственост, засягащи се от обект “Колектор от бул. “Бр. Бъкстон” до “Десен Владайски колектор” и реконструкция на бул. “Тодор Каблешков” от о.т. 7 до о.т. 8, включен в проект “Воден сектор на град София” с финансиране по програма ИСПА, по реда и условията на Закона за общинската собственост.


Решение № 336 от 11.05.2006 година

За молба вх. № 1194-Г-43/31.10.2005 г. от Грета Николова Христова за обезщетяване при условията на § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ във връзка с чл. 103, ал. 5 от ЗТСУ (отменен) с двустайно жилище от оборотния фонд на Столичната община.

Заповед на кмета на Столична община № РД-41-41/20.10.2006 г.


Решение № 337 от 11.05.2006 година

За промяна в решение № 133/02.03.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 338 от 11.05.2006 година

За отпускане на заем в размер на левовата равностойност на 102 000 евро на “Въжени линии” ЕАД, предоставен със средства от Специализирания общински приватизационен фонд.


Решение № 339 от 11.05.2006 година

За отпускане на средства за финансово подпомагане на служител на Столичната община.


Решение № 340 от 11.05.2006 година

За оспорване по чл. 45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на СО на Решение № 203 от 13.04.2006 г. на СОС.