Решение № 221 от 13.04.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ относно сключване на предварителен договор за продажба, във връзка с изменение на план за регулация и застрояване за поземлени имоти с планоснимачен № 1761 (хиляда седемстотин шестдесет и едно) и проектен планоснимачен № 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет), от квартал № 11 (единадесети), местност “Бакърена фабрика”, находящ се в град София, район “Надежда”.


Решение № 222 от 13.04.2006 година

За изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-969 с площ 208 кв. м. от квартал № 68, местност “Сливница” по плана на град София, находящ се в град София, район “Люлин”, собственост на Людмил Петров Христов и Петър Людмилов Христов, по преписка вх. № 0819-34/2004 г. на СО.


Решение № 223 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за УПИ Х-2512 и УПИ ХІ-за озеленяване, магазин и трафопост, от кв. 3М, м. в.з. “Манастира”, СО – район “Панчарево”, по преписка № 08-23-45/2005 г.


Решение № 224 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане плана регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-727 от квартал № 60 по плана на кв. Челопечене, район “Кремиковци”.


Решение № 225 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот ІV-907, целия с площ 685 кв. м. от квартал № 37, местност “Овча купел” по плана на град София, находящ се в град София, район “Овча купел”, собственост на Петър Иванов Бантов и Пенка Иванова Бантова, по преписка вх. № 08-18-105/04 г./2006 г. на СО.


Решение № 226 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-813, 762 от квартал № 1, м. “Южен парк – ІV ч.”, район “Триадица”.


Решение № 227 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 228 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ІІ-402, кв. 47, м. кв. “Враждебна - юг”, по плана на гр. София, по преписка № 94-Б-6/2005 г.


Решение № 229 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 230 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за пет урегулирани поземлени имота от кв. 69 по плана на гр. София, м. “с. Владая”: УПИ ХХХVІІ за озеленяване, УПИ ХVІІ СОНС, УПИ ХVІІІ СОНС, УПИ ХV-1764, УПИ ХVІ-1764 и за реална част от поземлен имот 1764, отредена за улица, по преписка № 08-17-173/2003 г.


Решение № 231 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ ХІ-888 от кв. 5, местност кв. “Обеля”, по плана на гр. София, по преписка № 0820-178/2005 г.


Решение № 232 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план относно урегулиран поземлен имот VІ-168, кв. 8, с. Локорско, район “Нови Искър”, по преписка № 08-21-200/2005 г.


Решение № 233 от 13.04.2006 година

За  процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила ИПР за УПИ ХІ-1247, кв. 14А, местност “НПЗ Изток”, “Къро”.


Решение № 234 от 13.04.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка № 0824-138/2005 година.


Решение № 235 от 13.04.2006 година

За процедура по параграф 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІ-754, кв. 1, м. “Цариградско шосе – Караулката”.


Решение № 236 от 13.04.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински поземлен имот без планоснимачен номер с площ от 76 кв. м., придаваем към УПИ ХІІ-1200 от кв. 38 по плана на гр. София, м. “Овча купел”.


Решение № 237 от 13.04.2006 година

За отмяна на т. 2 от Решение № 69 по Протокол № 17 от 13.05.2004 г. на Столичния общински съвет, поради неизпълнение.


Решение № 238 от 13.04.2006 година

За откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот VІ-635, целия с площ 533 кв. м. от квартал № 11, местност булевард “Сливница” по плана на град София, находящ се в град София, район “Връбница”, улица “Подкрепа” № 48а, по преписка вх. № 08-20-127/04 г./2006 г. на Столичната община.


Решение № 239 от 13.04.2006 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ ІІІ-общ., кв. 364а, м. “Васил Левски”, по преписка на Столичната община вх. № 94-Т-41/ 2005 г.


Решение № 240 от 13.04.2006 година

За търг за продажба на незастроено дворно място – УПИ І, кв. 63а, м. “Надежда – ІІ част”, по преписка на Столичната община вх. № 26-00-3664/2004 г.