Решение № 922 от 23.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез закупуване от Столичната община на 1/3 идеална част от втори етаж на сградата, находяща се на ул. „Кирил Божиков” № 4 – собственост на Константина Цветанова Михайлова.


Решение № 923 от 23.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от УПИ Х-1, кв. 21, местност “Зона Г-14”, от съсобствениците Жана Христова Коларова и Георги Панов Коларов.


Решение № 924 от 23.11.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за УПИ ІV – общ. и улица, от квартал № 48, м. Студентски град, район “Студентски”.


Решение № 925 от 23.11.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот VІІ-269 от кв. 26, местност Кв. Челопечене, по преписка № 08-22-67/2006 г.

Договор за продажба № РД-561-188/30.03.2007 г.


Решение № 926 от 23.11.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ Х-1563 в кв. 14 по плана на м. Бул. “Сливница”, чрез продажба.


Решение № 927 от 23.11.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот І – 256, 257, 258, 271 от квартал № 32, по регулационния план на с. Кубратово, район “Нови Искър”.


Решение № 928 от 23.11.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот І – 430, от квартал № 42 по плана на с. Кривина, район “Панчарево”.


Решение № 929 от 23.11.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХІ-437 (единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и седем), кв. 13 (тринадесети) по плана на с. Мировяне, район “Нови Искър”.


Решение № 930 от 23.11.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ ІІ-79 в кв. 24 по плана на с. Бистрица, вилна зона „Косанин дол”, чрез продажба.


Решение № 931 от 23.11.2006 година

За процедура по § 8 от ЗУТ за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ VІІ-1301 и УПИ VІІІ-1302, кв. 14, м. „Люлин – 6 м. р.”.

Договор за замяна № РД-562-60/29.03.2007 г.
Договор за замяна № РД-562-61/29.03.2007 г.


Решение № 932 от 23.11.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХІІ-438 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин тридесет и осем), кв. 13 (тринадесети) по плана на с. Мировяне, район “Нови Искър”.


Решение № 933 от 23.11.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за урегулиран поземлен имот ІХ-156 от кв. 7 по плана на с. Кътина, по преписка № 08-21-4/2006 г.

Договор за продажба № РД-561-286/18.05.2007 г.


Решение № 934 от 23.11.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Столичната община в недвижим имот, представляващ апартамент № 7, находящ се в гр. София, ЖК “Стрелбище”, бл. 88 (стар 87б), вх. Б, ет. 3, по преписка № 08-10-103/2005 г.


Решение № 935 от 23.11.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, на основание § 8, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за урегулиран поземлен имот ХХ-50, 62 от кв. 75, местност кв. “Горна баня”, по преписка № 08-18-39/2006 г.


Решение № 936 от 23.11.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила ЧЗРКП за УПИ VІІ-1429, кв. 120 А, местност “Студентски град”.

Договор за замяна № РД-562-315/22.12.2006 г.


Решение № 937 от 23.11.2006 година

За провеждане на конкурс за учредяване право на строеж за надстрояване с 1 етаж с площ от 240,60 кв. м. и тавани с площ от 149,59 кв. м. на съществуващата триетажна жилищна сграда – блок 92 в жилищен комплекс „Западен парк” върху общински недвижим имот – УПИ І (първи) от квартал 13, местност ЖК „Западен парк”, район „Красна поляна”, по преписка № 08-11-71/2005 г.


Решение № 938 от 23.11.2006 година

За промяна предназначението на общински нежилищни имоти в жилищни.


Решение № 939 от 23.11.2006 година

За предоставяне под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в сградата на 39-то ОДЗ, до бл. 241 в ЖК „Младост-2”, представляващ нежилищно помещение с обща застроена площ от 131,27 кв. м., по преписка № 1500-30/2006 г.


Решение № 940 от 23.11.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Бистрица, между кв. 1 и кв. 47, представляващ трафопост с ползваема площ 51.21 кв. м., отдаден на “Арт - 93” ООД за ползване като склад по АОС № 1266/1999 г.


Решение № 941 от 23.11.2006 година

За продължаване срока на договор за наем на обект – частна общинска собственост, находящ се в с. Кривина (бивш обект за разплодници),  отдаден на “Емона - 97” ООД за ползване като склад по АОС № 914/21.10.1998 г.