Решение № 902 от 23.11.2006 година

За изваждане от капитала на „Озеленяване” ЕАД на едноетажна масивна сграда - база, находяща се на ул. „Победа” № 3, под инвентарен № 080466 от ДМА на дружеството.


Решение № 903 от 23.11.2006 година

За изменение на Решение № 99 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 904 от 23.11.2006 година

За отмяна на Решение № 854 по Протокол № 92 от 09.11.2006 г. на Столичния общински съвет.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-101/02.05.2007 г.
Договор за замяна № РД-562-128/23.05.2007 г.


Решение № 905 от 23.11.2006 година

За ликвидиране на съсобственост чрез замяна на недвижими имоти – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на Велислав Серафимов, Теменуга Илиева, Илия Илиев, Теодора Димитрова, Мария Андреева, Милорад Стоянов и Анна Виденова и “БУЛМИКС 97 ГРУП” ООД.


Решение № 906 от 23.11.2006 година

За замяна при условията на чл. 71,т. 3 от НРПУРОИ на право на строеж за 150 кв. м. върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град София, съставляващ УПИ ХХІІ – отреден за ОЖС и магазини, от квартал 67, местност “Разсадника – Коньовица”, район “Красна поляна”, за жилища – собственост на фирма ЕТ “Здравка и сие – Данаил Демерджиев”.

Договор за замяна № РД-562-44/05.03.2007 г.


Решение № 907 от 23.11.2006 година

За отмяна на Решение № 88 по Протокол № 29 на Столичния общински съвет от 28.09.2001 г., Решение № 30 по Протокол № 37 на Столичния общински съвет от 29.04.2002 г. и Решение № 671 по Протокол № 61 на Столичния общински съвет от 13.10.2005 г., намаляване капитала на “Софийски имоти” ЕАД със стойността на ПИ с пл. № 3512 и замяна при условията на чл. 71, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ на недвижими имоти – частна общинска собственост срещу имоти – собственост на “Бизнес Парк София” ЕООД, отнети по регулация за улици, метро и озеленяване (преписка № 26-00-1593/2002 г.).


Решение № 908 от 23.11.2006 година

За замяна на УПИ VІ-33 от кв. 4 по плана на кв. Вердикал – гр. Банкя, целия с площ от 740 кв. м., частна общинска собственост на основание АОС № 29/11.12.1996 г., с имот с пл. № 1589 с площ 480 кв. м., кв. 18 по плана на кв. Изгрев – гр. Банкя, собственост на Иринка Михайлова Файтонджиева.


Решение № 909 от 23.11.2006 година

За замяна на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи две технически помещения – № 2 и № 3, находящи се в блок 26, І-ви сутеренен етаж, кв. 242, УПИ І, м. „Зона Б-5-3”, район „Възраждане”, срещу недвижим имот, съставляващ поземлен имот пл. № 1532, кв. 203, кв. 207, с площ от 648 кв. м., м. „Орландовци – Малашевци” – собственост на фирма „ГРИМИ” ЕООД, по преписка № 08-03-96/2005 г.

Договор за замяна № РД-562-328/28.12.2006 г.


Решение № 910 от 23.11.2006 година

За замяна на недвижими имоти – общинска собственост, срещу жилищни имоти, собственост на „БГ ИМОБИЛИЕН” ЕООД.


Решение № 911 от 23.11.2006 година

За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-9 с площ 424 кв. м,  кв. 82, находящ се в гр. София, район „Овча купел”, м. „Горна баня”, срещу недвижим имот, попадащ в улици - кръстовище, собственост на Румен Милчин, по преписка № 08-18-54/2003 г.


Решение № 912 от 23.11.2006 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Дряновски манастир” № 47, срещу жилищен имот, собственост на Михаил Николов Стоянов.


Решение № 913 от 23.11.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 и т. 3 от НРПУРОИ на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Бдин” № 12 в район „Подуяне”, срещу жилища – собственост на „РИЦ” ООД, по преписка № 08-06-164/29.03.2005 г.

Договор за замяна № РД-562-78/12.04.2007 г.


Решение № 914 от 23.11.2006 година

За замяна на имот – частна общинска собственост, находящ се в район “Връбница”, срещу жилища – собственост на “ЕВРОПРОЕКТ – ЗАЛЕР – БЪЛГАРИЯ” ЕООД (преписка № 26-00-1462/05 г.).


Решение № 915 от 23.11.2006 година

За замяна на недвижим имот – общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ - общ. на площ от 318,53 кв. м., кв. 120б, местност „Студентски град”, срещу жилищни имоти – собственост на Иван Георгиев Георгиев и Албена Пиринова Ценкова-Георгиева.


Решение № 916 от 23.11.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. София, ЖК “Овча купел”, бл. 4а, ет. 15, ап. 59, по преписка № 94-В-111/2006 г.


Решение № 917 от 23.11.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за промяна границите на съседни поземлени имоти чрез изменение на подробен устройствен план и сключване на предварителен договор за продажба по преписка № 26-00-3150/2005 г.


Решение № 918 от 23.11.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за придобиване на придаваеми общински имот към УПИ ХV-206, кв. 2, м. В.з. Бели Брег, район “Банкя”, собственост на Николай Иванов Нинов.


Решение № 919 от 23.11.2006 година

За предоставяне на Национален спортен синдикат под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. “Цар Асен” № 3.


Решение № 920 от 23.11.2006 година

За отстъпване безвъзмездно право на ползване на филиал на НЧ “Неофит Бозвели” върху общински недвижим имот, находящ се в ЖК “Левски – Г”, бл. 9, вх. Б.

Заповед на кмета на Столична община № РД-565-7/07.03.2007 г.


Решение № 921 от 23.11.2006 година

За процедура по реда на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Веда”, район „Сердика”.