Решение № 542 от 13.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 3 от НРПУРОИ на общински недвижим имот –УПИ І-8, 902, 903, 904, квартал 6 по плана на град София, местност “Враждебна”, район “Кремиковци” – за жилища – собственост на фирма “ГЛО БАЛ СТРОЙ” ООД (преписка № 08-22-33/17.10.2005 г.).


Решение № 543 от 13.07.2006 година

За замяна при условията на чл. 71, т. 2 от НРПУРОИ на право на строеж върху общински недвижим имот –УПИ ІV-15 от квартал 219 по плана на местност “Зона Б-4” в район “Възраждане” – за жилища, собственост на фирма “БРЕГАЛНИЦА” ООД (преписка № 08-03-29/03 г./05.05.2006 г.).


Решение № 544 от 13.07.2006 година

За отмяна на Решение № 611 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г. на СОС за замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в ЖК “Дружба 2”, бл. 215, вх. “А”, ет. 6, ап. № 18, срещу жилище – частна общинска собственост, по преписка № 08-14-100/2003 г.


Решение № 545 от 13.07.2006 година

За търг за продажба на урегулиран поземлен имот ІІ-со, за ЖС, маг. и ТП, кв. 166, м. “Зона Б-18”, с площ 1122 кв. м., район “Възраждане”, по преписка на Столична община вх. № 70-00-531/2005 г.


Решение № 546 от 13.07.2006 година

За замяна на жилище – частна общинска собственост, находящо се в гр. Нови Искър, ул. “Хаджи Димитър” № 26, бл. 1, вх. “Б”, ет. 2, ап. 15, по преписка № 94-С-352/2005 г.

Заповед на кмета на Столична община № РД-562-254/17.11.2006 г.


Решение № 547 от 13.07.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ V-851, в кв. 25Б, по плана на м. “Овча купел”, чрез продажба.

Договор за продажба № РД-561-322/07.06.2007 г.


Решение № 548 от 13.07.2006 година

За доброволно прилагане на влязъл в сила план чрез продажба на общински имот без планоснимачен номер с площ 118 кв. м., придаваем към УПИ ІV-1194, 1195 от кв. 119, по плана на гр. София, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново”.


Решение № 549 от 13.07.2006 година

За процедура по § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план, по преписка № 2600-1370/2005 г.


Решение № 550 от 13.07.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот ІХ-774а, от квартал № 210, м. “ЖК “Гърдова глава”, район “Витоша”.

Договор за продажба № РД-561-780/08.12.2006 г.


Решение № 551 от 13.07.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план на основание § 8, ал. 1 от ЗУТ за урегулиран поземлен имот VІ-1 (шести, отреден за имот с планоснимачен номер едно) от квартал № 19а (деветнадесет, буква “а”), по плана на в. з. Горна баня, район “Овча купел”.


Решение № 552 от 13.07.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план по преписка 0818-72/2006 г.


Решение № 553 от 13.07.2006 година

За прекратяване на съсобственост в общински недвижим имот, находящ се в град София, район “Лозенец”, съставляващ урегулиран поземлен имот ІІ-221 с площ от 485,20 кв. м., кв. 102, м. “Лозенец”, ул. “Розова долина” № 37, чрез изкупуване на ½ идеална част от съсобственика Николинка Иванова Семерджиева, по преписка № 94-Н-69/2006 г.


Решение № 554 от 13.07.2006 година

За учредяване право на строеж за изграждане на разширение към съществуващ трафопост върху урегулиран поземлен имот І, кв. 85, м. “Изгрев – Изгрев”.


Решение № 555 от 13.07.2006 година

За промяна предназначението на жилище от фонд “Резервен” и включването му във фонд “Настаняване под наем”, по преписка № 08-20-14/19.01.2006 г.

Заповед на кмета на район "Връбница" № ЖН-04-Л-23/03.11.2006 г.


Решение № 556 от 13.07.2006 година

За промяна предназначението на жилище от фонд “Резервен” и включването му във фонд “Настаняване под наем”, по преписка № 08-06-210/10.11.2005 г.


Решение № 557 от 13.07.2006 година

За приемане безвъзмездно правото на собственост върху седем жилища – частна държавна собственост, по преписка № 1200-526/2005 г.


Решение № 558 от 13.07.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА от кмета на  СО на Решение № 421 по Протокол № 80/08.06.2006 г. на СОС.


Решение № 559 от 13.07.2006 година

За обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с планоснимачен номер 1763 (хиляда седемстотин шестдесет и три) от кв. 21 В (двадесет и първи, буква “В”) по плана на гр. София, местност “Дианабад”.


Решение № 560 от 13.07.2006 година

За удължаване срока на договор за отдаване под наем на зала “София” – метростанция № 9, с обща застроена площ 2 197 кв. м., находяща се в гр. София, район “Триадица”, кв. 369, УПИ /пар/ І, м. “Околно пространство на НДК”, в пешеходен подлез на НДК (АОС № 960 от 12.02.2003 г. на район “Триадица”).


Решение № 561 от 13.07.2006 година

За продължаване на договор за наем на Ливанско училище “Джубран Халил Джубран” в сградата на 34 ОУ “Стою Шишков”.