Решение № 441 от 08.06.2006 година

За продължаване на сроковете на договори за наем на общински имоти, частна общинска собственост, на територията на район “Красно село”.


Решение № 442 от 08.06.2006 година

За отдаване под наем по предложение на кмета на район “Средец” на помещения – частна общинска собственост, находящи се на първи надпартерен етаж в южната част на сградата, находяща се на бул. “Витоша” № 25, район “Средец”, за осъществяване на дейността на читалище “Климент Охридски”.


Решение № 443 от 08.06.2006 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД, насрочено за 09.06.2006 г.


Решение № 444 от 08.06.2006 година

За конкретизиране на задачите на представителите на Столичната община в редовното годишно общо събрание на акционерите на “Общинска банка” АД, насрочено за 09.06.2006 г.


Решение № 445 от 08.06.2006 година

За поставяне на паметна плоча на Тодор Влайков и Тодор Йончев.


Решение № 446 от 08.06.2006 година

За поставяне на паметна плоча на д-р Николай П. Николаев в район “Младост”.


Решение № 447 от 08.06.2006 година

За именуване на 147 основно училище в район “Красна поляна” с името “Йордан Радичков”.


Решение № 448 от 08.06.2006 година

За наименуване на  улица с името “Две липи”.


Решение № 449 от 08.06.2006 година

За изваждане на „Географска информационна система София” ЕАД, „Софийски имоти” ЕАД, „Софинвест” ЕООД, „Спортна София 2000” ЕАД и „Галатея 2002” от Приложение № 1 към Програмата за приоритети на дейността по приватизация на Столичния общински съвет за 2006 г., приета с Решение № 133 по Протокол № 72 от 02.03.2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 450 от 08.06.2006 година

За приемане на резултатите от проведените с дружествата коцесионери на дейност чистота.


Решение № 451 от 08.06.2006 година

За предложение за площадка за временно съхранение на ТБО във връзка с изчерпване капацитета на съществуващите площадки “Гара Искър – промишлена зона” и ЗСК “Кремиковци”.


Решение № 452 от 08.06.2006 година

За източник на финансиране за увеличаване заплатите на ОКИ “Надежда”.


Решение № 453 от 08.06.2006 година

За приемане безвъзмездно в собственост на реална част от имот (държавна собственост) с площ 945 кв. м. от УПИ І – за болница (стар), кв. 6 (стар), м. “Дървеница”, попадаща по действащия регулационен план в улица и трасе на “І-ви метродиаметър”, по преписка № 26-00-3951/2005 г.


Решение № 455 от 15.06.2006 година

За приемане на „Програма за управление на отпадъците на територията на Столична община /преработено, допълнено и актуализирано издание/, със срок на действие 2006-2010 година”.


Решение № 456 от 15.06.2006 година

За предложение за площадка за временно съхранение на ТБО  във връзка с изчерпване на капацитета на съществуващите площадки „Гара Искър-промишлена зона” и ЗСК „Кремиковци”.


Решение № 457 от 15.06.2006 година

За оспорване по смисъла на чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА от кмета на Столичната община на Решение № 444 по Протокол № 80/08.06.2006 г. на СОС.


Решение № 458 от 15.06.2006 година

За оспорване по смисъла на чл.45, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на решение № 422 по протокол № 80 от 08.06.2006 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 459 от 15.06.2006 година

За оспорване по смисъла на чл.45, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Столичната община на решение № 449 по протокол № 80 от 08.06.2006 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 460 от 15.06.2006 година

За даване на мандат на председателя на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община да подпишат меморандум за разбирателство между Столична община и Министерство на икономиката и енергетиката за съвместни действия.


Решение № 461 от 15.06.2006 година

За предложение за продължаване експлоатацията на депото в кв. Суходол.