Решение № 381 от 25.05.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 2а, УПИ ІІ-1585, 1715, местност НПЗ “Орион и съседни жилищни територии”, район “Връбница”.


Решение № 382 от 25.05.2006 година

За отмяна на Решение № 179 по Протокол № 42 от 17.03.2005 г. и процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за квартал 36 – местност “Бул. “Ал. Малинов” – ЖК “Младост 4”.


Решение № 383 от 25.05.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ и чл. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с Изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 22, УПИ І-321, 520, 567, м. “Детски град – Панчарево”.


Решение № 384 от 25.05.2006 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ във връзка с изменение на плана за регулация за урегулирани поземлени имоти, съставляващи парцели ХХІV - “за почивна станция” и ХХІХ - со, от квартал № 8, с. Панчарево, местност “Зона за отдих”, находящ се в град София, район “Панчарево”, по преписка № 08-23-29/2006 г.


Решение № 385 от 25.05.2006 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за УПИ ІІІ-1222, 1296, кв. 81, местност “кв. Горубляне”.


Решение № 386 от 25.05.2006 година

За включване на 1 бр. общинско жилище във фонд “Резервен” и настаняване на Елка Темелкова Ваклинова по молба с вх. № 94-Е-60/22.03.2006 г.


Решение № 387 от 25.05.2006 година

За продължаване срока на наемния договор на “Булбанк” АД за обособени помещения в сградата на ОКИ “Надежда”, бул. “Ломско шосе” № 2.


Решение № 388 от 25.05.2006 година

За откриване процедура за провеждане на конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общински училища на територията на район “Връбница”.


Решение № 389 от 25.05.2006 година

За конкурс за отдаване под наем на помещения в училища, находящи се на територията на район “Подуяне”.


Решение № 390 от 25.05.2006 година

За даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващо нежилищно помещение, находящо се в район “Изгрев”, ЖК “Дианабад”, бл. 37, партер (детска занималня).


Решение № 391 от 25.05.2006 година

За предоставяне на Народно читалище “Г. С. Раковски” безвъзмездно право на ползване.


Решение № 392 от 25.05.2006 година

За продължаване срока на договор за наем за имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Панчарево, предназначен за обществена баня, по преписка № 08-23-8/2006 г.


Решение № 393 от 25.05.2006 година

За продължаване на договор за наем на Професионален колеж по мода и дизайн “Св. Ариадна” в част от 163 ОУ “Черноризец Храбър”, район “Искър”.


Решение № 394 от 25.05.2006 година

За продължаване на договор за наем на Фондация “Международен център за детско творчество” в ДЯ № 46, ул. “Свети Наум” № 56, район “Лозенец”, за срок от 3 години.


Решение № 395 от 25.05.2006 година

За задание за проектиране на Подробен устройствен план за създаване на нов парк “Възраждане” на територията на район “Възраждане”.


Решение № 396 от 25.05.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект – бензиностанция, газстанция с обслужваща сграда в ПИ 910, к. л. 351, м. “Околовръстен път – Суходол”.


Решение № 397 от 25.05.2006 година

За искане за виза за преместваем обект – Автомивка с обслужваща сграда в ПИ 3522, м. Бул. “Ал. Малинов”.


Решение № 398 от 25.05.2006 година

За искане за виза за преместваем обект – Автомивка с обслужваща сграда в ПИ 1419, кв. 15, м.  ЖК “Дружба” – ІІ ч.


Решение № 399 от 25.05.2006 година

За искане за устройствена процедура за обект: Бензиностанция, газостанция с обслужваща сграда в ПИ 209, к. л. 169, м. “Република” (Мильово ханче).


Решение № 400 от 25.05.2006 година

За поставяне на паметна плоча на музикалните дейци Бончо Бочев и Лиляна Бочева.